Zahvalnost je biblijski princip; Božji narod je kroz cijelu povijest zahvaljivao za blagoslove koje im je Gospodin dao.

Na brojnim mjestima Pismo nam govori ”budite zahvalni”, na jedan ili drugi način, a na to nas neprestano podsjeća jer smo skloni zaboraviti na sve što je Bog učinio za nas.

Ovih 10 biblijskih stihova će vas podsjetiti da nikada ne smijete prestati biti zahvalni.

U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu. (1. Solunjanima 5,18).

Aleluja! Hvalite Jahvu jer je dobar, jer je dovijeka ljubav njegova! (Psalam 107,1).

Svagda i za sve zahvaljujte Bogu i Ocu u imenu Gospodina našega Isusa Krista! (Efežanima 5,20).

I mir Kristov neka upravlja srcima vašim – mir na koji ste pozvani u jednom tijelu! I zahvalni budite! (Kološanima 3,15).

Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu. (Filipljanima 4,6).

U molitvi ustrajte, bdijte u njoj u zahvaljivanju! (Kološanima 4,2).

I sve što god riječju ili djelom činite, sve činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu! (Kološanima 3,17).

Uđite s hvalama na vrata njegova, u dvore njegove s pjesmama; hvalite ga, ime mu slavite! (Psalam 100,4).

I slavimo te, Bože naš, i hvalimo tvoje dično ime. (1. Ljetopisa 29,13).

Zahvaljujem svagda Bogu svojemu spominjući te se u svojim molitvama. (Filemonu 1,4).