govor u jezicima od Boga ili od đavla
Foto: Flickr

Bez sumnje, govor u jezicima je najkontroverzniji duhovni dar spomenut u Novom zavjetu. Je li od Boga ili od đavla? Bi li ga vjernici trebali ignorirati, protiviti mu se ili ga prihvatiti? Postoje mnogo ispravnih pitanja u vezi dara jezika koji zaslužuju duboki, biblijski odgovor. Razmotrimo sljedećih pet pitanja.

1. Je li govor u jezicima od Boga ili od đavla?

Najvažnija stvar koju trebate znati o govoru u jezicima je ono što je Isus rekao o tome, a nije umanjio značaj svojih riječi u Marku 16,17: “A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju: u ime će moje izganjati zloduhe, novim će jezicima zboriti.” Isus je rekao da su jezici natprirodni znak koji može i hoće pratiti one koji vjeruju u Njega. Bog ne daje svojoj djeci zle darove, zato se ne bi trebali bojati ili ismijavati dar jezika.

2. Izmišljaju li ljudi da govore u jezicima?

Dar jezika je prepoznatljiv, ili nebeski jezik nepoznat govorniku, koji mu omogućuje da izravno komunicira s Bogom. Pavao je rekao u 1. Korinćanima 13,1: “Kad bih sve jezike ljudske govorio i anđeoske …” Kada dobijete dar jezika, u djeliću sekunde Sveti Duh prebacuje jezik u vaš duh bez da ćete ga ikada morati naučiti.

2006. godine, istraživači na Sveučilištu u Pennsylvaniji su snimili mozgove pet osoba dok su govorili u jezicima. Njihovo istraživanje je objavljeno u The New York Timesu. Vođa tima je bio doktor Andrew Newberg, koji je donio sljedeći zaključak:

“Primijetili smo nekoliko promjena koje su se zbile u načinu na koji mozak funkcionira. Naše otkriće da se događa smanjenje aktivnosti u čeonom predjelu tijekom govora u jezicima je fascinirajuće, jer su subjekti zaista vjerovali da Duh Sveti djeluje u njima i kontrolira njihov govor … Naše istraživanje na snimkama mozga nam pokazuje da ovi subjekti ne kontroliraju uobičajene centre za jezik tijekom ove aktivnosti, što se slaže s njihovom tvrdnjom da nemaju kontrolu nad onim što izgovaraju dok govore u jezicima.”

Dok su se molili u jezicima, njihovi frontalni režanj, dio mozga koji je zadužen za svojevoljno razmišljanje i kontrolu nad onim što činimo, je bio tih. Centar za jezik u mozgu – dio koji koristimo da govorimo materinjim jezikom – je također bio tih. Ljudi nisu bili u transu. Bili su u potpunosti svjesni onoga što se događa. Istraživači nisu uspjeli otkriti koji dio mozga kontrolira njihov govor u jezicima. Dr. Newberg je dalje rekao: “Nevjerojatno je bilo to što su se snimci slagali s onim što su ljudi vjerovali da im se događa … sam način na koji su to opisali, i ono u što vjeruju, da Bog govori kroz njih.”

Dar govora u jezicima očito nije lažan, kao što su znanstvenici i potvrdili. To je duhovni jezik koji nam Bog dao da komuniciramo s njim.

3. Je li govor u jezicima rijedak dar koji samo neki ljudi primaju?

Dar jezika je bio najčešći duhovni dar u novozavjetnoj crkvi. Biblija nam govori u Djelima 2,4 da su svi od 120 učenika na dan Pentekosta govorili u jezicima u Gornjoj sobi: “Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti.” Ne znamo jesu li svi dobili dar vjere, iscjeljivanja ili razlikovanja duhova, ali zasigurno znamo da su svi primili dar jezika.

Danas postoji više od 600 milijuna karizmatsko – pentekostnih vjernika diljem svijeta, zbog čega su postali druga najveća skupina kršćana nakon katolika. Pentekostne i karizmatske crkve ni u kom slučaju nisu mali, rijedak pokret; upravo suprotno, one su religijski pokret koji najbrže raste u svijetu. Dar jezika nije rezerviran za nekolicinu. Pavao je pojasnio u 1.Korinćanima 14,5 kako je njegova želja da se svi mole u jezicima (za osobni duhovni rast) i da prorokuju (za duhovnu izgradnju Crkve): “A htio bih da vi svi govorite drugim jezicima, ali većma da prorokujete.”

4. Je li dar jezika prestao nakon prvog stoljeća, ili je i dalje aktivan?

Doktrina o prestanku darova je čvrsto ukorijenjena u reformatorskom kršćanstvu. To je uvjerenje da su apostolski i karizmatski darovi (uključujući i govor u jezicima) prestali nakon što su prvih 12 apostola preminuli. Međutim, nekoliko poznatih rano-crkvenih otaca – kao što je Justin Mučenik (100.-165.), Irinej (115.-202.), Tertulijan (160.-220.) i Origen (185.-254.) – su zabilježili korištenje duhovnih darova, uključujući govor u jezicima, koji su i dalje bili aktivni u njihovim danima, dosta vremena nakon što je Ivan preminuo oko 100. godine po Kristu.

Petar je objavio u Djelima 2,39 da je dar jezika za sve koje je pozvao Bog: “Ta za vas je ovo obećanje i za djecu vašu i za sve one izdaleka, koje pozove Gospodin Bog naš.” Pavao je napisao u 1. Korinćanima 13,8-9 da će jezici prestati kada dođe ono što je savršeno. Ovo se odnosi na drugi Kristov dolazak. Biblija nas uči da nitko osim Isusa nije savršen. Kada se Krist vrati, neće nam biti potreban dar jezika da komuniciramo s Bogom, jer ćemo biti s njim. Ali do tada, dar jezika je na raspolaganju svakom vjerniku koji ga želi.

5. Što ljudi govore dok mole u jezicima?

Biblija otkriva pet glavnih stvari se događaju kada vjernik moli u jezicima:

1. Govori izravno Bogu. 1.Korinćanima 14,2: “Jer tko govori drugim jezikom, ne govori ljudima, nego Bogu: nitko ga ne razumije jer Duhom govori stvari tajanstvene.” Jezici su intimna i izravna linija komunikacije s Bogom.

2. Objavljuje Božja čuda. Djela 2,11: “Svi ih mi čujemo gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja.” Daleko od govorenja besmislica, kada se molimo u jezicima, mi u stvari objavljujemo čuda, misterije i veličanstvo Božje. Kako to može biti loše?

3. Slavi Boga. Djela 10,46: “Jer čuli su ih govoriti drugim jezicima i veličati Boga.” Čak i ako ne razumijemo što izgovaramo dok govorimo u jezicima, mi slavimo Boga u Duhu (1 Kor 14,16).

4. Mijenja sebe. 1.Korinćanima 14,4: “Tko govori drugim jezikom, sam sebe izgrađuje, a tko prorokuje, Crkvu izgrađuje.” Molitva u jeziku je kao duhovna vježba – izgrađuje nas i čini nas duhovno snažnijima.

5. Duh Sveti se moli kroz vjernika, objavljujući Božju volju. Rimljanima 8,26-27: “Tako i Duh potpomaže našu nemoć. Doista ne znamo što da molimo kako valja, ali se sâm Duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima … da se on po Bogu zauzima za svete.” Molitva u Duhu će donijeti otkrivenje i uvid u Božju volju za svoj život.

Ako ne vjerujete u dar jezika, ili ste imali loše iskustvo s nekim karizmatskim pokretom, ohrabrujem vas da istražujete Pismo s otvorenim umom. Tražite od Duha Svetoga da vam otkrije istinu o jezicima.

Ako želite dar jezika, molite u vjeri dok ga ne primite. Isus je rekao u Luki 11,13: “Koliko li će više Otac s neba obdariti Duhom Svetim one koji ga zaištu!” Ponekad moramo tražiti i nastaviti s traženjem, kucati i nastaviti s kucanjem, dok ne dobijemo odgovor na našu molitvu.

Ako već imate dar jezika, koristite ga svakog dana. U 1 Korinćanima 14,18, Pavao se hvalio koliko često se moli u jezicima: “Hvala Bogu, ja govorim drugim jezicima većma nego svi vi.” Jezici su pravi jezik, a kao sa svakim drugim jezikom, morate ga često koristiti kako bi vaš govor postao tečniji, a vokabular širi.

Postoji li pretjerivanje i zlouporaba dara u jezicima? Da naravno, i to se mora riješiti, ali nemojte baciti cijelu ribu zbog nekoliko koščica, tako da u potpunosti odbaciti dar jezika. Poslušajmo riječi apostola Pavla u 1. Korinćanima 14,39: “Zato, braćo moja, težite prorokovati i ne priječi da se govori drugim jezicima!”

Autor: Brian Alarid; Prijevod: Ivana R.; Izvor: Charisma News