Isusovo raspeće
Foto: Wikipedia

U Ivanu 19,14 piše da je izvršeno oko šeste ure” (JB). Ovdje se radi o rimskom računanju vremena ili oko šest sati ujutro. Ivanovo evanđelje napisano je krajem prvog stoljeća i namijenjeno vjernicima iz neznaboštva (vidi Ivan 1,38).

Ivan daje vrijeme onako kako je bilo njima poznato. Na drugim mjestima čini se da računa dnevne sate od izlaska sunca, a ne od ponoći (vidi Ivan 4,6.52; 11,9).

Većina komentatora smatra da je Isus bio uhićen negdje oko ponoći. Prvo suđenje održano je u Kajafinoj kući oko jedan sat poslije ponoći, a drugi pokušaj da Ga osude bio je oko dva ili tri sata ujutro. Zatim je održano suđenje u Sanhedrinu negdje između tri i četiri sata. U to doba godine dan u Jeruzalemu sviće negdje oko četiri sata, a sunce izlazi oko 5.30 sati.

Na tom suđenju Isus je osuđen na smrt, ali se presuda morala potvrditi za danjeg svjetla da bi bila pravovaljana. Sanhedrin je to učinio kad se okupio neposredno nakon izlaska sunca. Zatim su oko šest sati ili malo kasnije došli pred Pilata. Saslušanje pred Herodom održano je u petak ujutro oko sedam sati. Drugo suđenje pred Pilatom počelo je oko osam i prema Marku 15,25 završilo je prije devet sati.

Oko podne, dok je visio na križu, cijelo je područje obavila gusta tama koja je trajala do tri sata poslije podne kad je Isus uzviknuo: ”Dovršeno je!” (Ivan 19,30 JB)

U Isusovo vrijeme straža je trajala po tri sata. Ne slažemo se s pretpostavkom da u Ivanovu evanđelju postoji pogreška prepisivača.

U godini raspeća 14. Nisan, dan u koji je trebalo zaklati pashalno janje, padao je na četvrtak. Priprema za Pashu ovaj put se podudarala s tjednom subotom (Ivan 19,14; vidi i retke 31.42; 10,1).

Prva obredna subota Blagdana beskvasnog kruha, 15. Nisan, također se podudarala s tjednom subotom (Levitski zakonik 23,6-8; vidi Marko 15,42 do 16,2; Luka 23,5 do 24,1).