Foto: Godisrael.today

U knjizi Djela apostolskih navode se tri događaja kada je govor u jezicima popratio primanje Svetoga Duha—Djela 2,4; 10,44-46 i 19,6. Međutim, ta tri događaja jedina su mjesta u Bibliji gdje govor u jezicima služi kao dokaz primanja Svetoga Duha.

U ostatku Djela apostolskih, na tisuće ljudi povjerovalo je u Isusa, ali ništa ne čitamo o tome da su progovorili u jezicima (Djela 2,41; 8,5-25; 16,31-34; 21,20). Novi zavjet nigdje ne uči da je govor u jezicima jedini dokaz da je osoba primila Svetoga Duha. Zapravo, Novi zavjet uči upravo suprotno. Čitamo da svaki onaj koji vjeruje u Krista ima Svetoga Duha (Rimljanima 8,9; 1. Korinćanima 12,13; Efežanima 1,13-14), ali da ne govori svaki vjernik u jezicima (1. Korinćanima 12,29-31).

Prema tome, zašto je govor u jezicima služio kao dokaz Svetoga Duha u ta tri odlomka u Djelima apostolskim? U Djelima 2 čitamo o tome da su apostoli bili kršteni Duhom Svetim i da ih je On osnažio da naviještaju evanđelje. Apostoli su bili osposobljeni govoriti drugim jezicima kako bi mogli podijeliti istinu s ljudima na njihovu materinjem jeziku. U Djelima 10 vidimo da je apostol Petar bio poslan navijestiti evanđelje ljudima koji nisu bili Židovi. Petar i drugi rani kršćani bili su Židovi, tako da im je bilo teško prihvatiti ulazak pogana (nežidovskih naroda) u crkvu. Bog je dao poganima da govore u jezicima kako bi pokazao da su primili istoga Svetog Duha koji su primili i apostoli (Djela 10,47; 11,17).

Djela 10,44-47 daju nam opis toga: „Još dok je Petar to govorio, siđe Duh Sveti na sve koji slušahu riječ. Svi obrezani vjernici koji su dopratili Petra bijahu vrlo iznenađeni što se i na pogane izlio dar – Duh Sveti. Jer ih čuše gdje govore (tuđim) jezicima i slave Boga. Tada Petar reče: ‘Zar može tko uskratiti vodu da budu kršteni ovi koji su primili Duha Svetoga kao i mi.’“ Petar kasnije spominje taj događaj kao dokaz da Bog uistinu spašava pogane (Djela 15,7-11).

Govor u jezicima nigdje se ne predstavlja kao nešto što bi trebali očekivati svi kršćani kada prime Isusa Krista kao svoga Spasitelja, i kada su kršteni Svetim Duhom. Naprotiv, od svih zapisa obraćenja u Novom zavjetu, samo dva govore o govoru u jezicima u tome kontekstu. Jezici su bili čudesni dar koji je imao specifičnu svrhu za specifično vrijeme. Oni nikada nisu bili jedini dokaz da je osoba primila Svetoga Duha.