Kuran o Isusu

Kuran na više mjesta govori o Isusu. U nastavku slijede neka učenja i stihovi u Kuranu koji uče o Isusu, a u koje muslimani vjeruju. 

Postoje mnogi drugi stihovi koji ga spominju, ali se uglavnom ponavljaju.

1) Isus je rođen od djevice.

On je rekao: „A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga“ – reče on – „da ti poklonim dječaka čista!“ „Kako će imati dječaka“ – reče ona – „kad me nijedan muškarac dodirnuo nije, a ja nisam nevaljalica!“ „To je tako!“ – reče on. „Gospodar tvoj je rekao: ’To je Meni lako’, i zato da ga učinimo znamenjem ljudima i znakom milosti Naše. Tako je unaprijed određeno!“ (19:19-21)

A i onu koja je sačuvala djevičanstvo svoje, u njoj život udahnusmo i nju i sina njezina znamenjem svjetovima učinismo. (21:91)

2) Isus je ojačao Svetim Duhom.

I Mi smo Musau [Mojsiju] Knjigu dali i poslije njega smo jednog za drugim poslanike slali, a Isau [Isusu], sinu Merjeminu [Marijinom], očigledne dokaze dali i Džibrilom [Duhom Svetim] ga pomogli. I kad god vam je koji poslanik donio ono što nije godilo dušama vašim, vi ste se oholili, pa ste jedne u laž utjerivali, a druge ubijali. (2:87)

3) Isusu je dano obećanje od Alaha.

„Ja sam Allahov rob“ – ono reče – „meni će On Knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti.“ (19:30)

4) Isus je tjelesno uznesen u nebo.

I kada Allah reče: „O Isa, dušu će ti uzeti i k Sebi te uzdignuti i spasit ću te od nevjernika i učinit ću da tvoji sljedbenici budu iznad nevjernika sve do Smaka svijeta. Meni ćete se, poslije, svi povratiti i Ja ću vam o onome u čemu se niste slagali presuditi. (3:55)

5) Isus je stvoren.

Isaov slučaj je u Allaha isti kao i slučaj Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: „Budi!“ – i on bi. (3:59)

VIDI OVO: 5 stvari o islamu koje svaki kršćanin treba znati

6) Nijekanje Isusova raspeća.

I zbog riječi njihovih: „Mi smo ubili Mesiha [Mesiju], Isaa, sina Merjemina, Allahova poslanika!“ A nisu ga ni ubili ni raspeli, već im se pričinilo. Oni koji su se o njemu u mišljenju razilazili, oni su sami o tome u sumnji bili; o tome nisu ništa pouzdano znali, samo su nagađali; a sigurno je da ga nisu ubili. (4:157)

7) Isus nije ništa više od Alahovog poslanika.

O sljedbenici Knjige, ne zastranjujte u svome vjerovanju i o Allahu govorite samo istinu! Mesih, Isa, sin Merjemin, samo je Allahov poslanik, i Riječ Njegova koju je Merjemi dostavio, i Duh od Njega; zato vjerujte u Allaha i Njegove poslanike i ne govorite: „Trojica su!“ Prestanite, bolje vam je! Allah je samo jedan Bog – hvaljen neka je On! – zar On da ima dijete?! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, i Allah je dovoljan kao svjedok. (4:171)

Mesih, sin Merjemin, samo je poslanik – i prije njega su dolazili i odlazili poslanici – a majka njegova je uvijek istinu govorila; i oboje su hranu jeli. Pogledaj kako Mi iznosimo jasne dokaze, i pogledaj, zatim, njih kako se odmeću. (5:75)

Islam i Kuran o Isusu
Foto: Pixabay

8) Isus je bio čudotvorac.

Neke od tih poslanika odlikovali smo više nego druge. S nekima od njih je Allah govorio, a neke je za više stepeni izdigao. A Isau, sinu Merjeminu, jasne smo dokaze dali i Džibrilom ga podržali. Da je Allah htio, ne bi se međusobno oni poslije njih ubijali, kad su im jasni dokazi već došli, ali oni su se razišli; neki od njih su vjerovali, a neki su poricali. A da je Allah htio, oni se ne bi međusobno ubijali, ali Allah radi ono što On želi. (2:253)

9) Isus, Sin Marije, nije rekao da se klanjate njemu ili Mariji.

A kada Allah rekne: „O Isa, sine Merjemin, jesi li ti govorio ljudima: ’Prihvatite mene i majku moju kao dva boga uz Allaha!’“ – on će reći: „Hvaljen neka si Ti! Meni nije priličilo da govorim ono što nemam pravo. Ako sam ja to govorio, Ti to već znaš; Ti znaš što ja znam, a ja ne znam što Ti znaš; Samo Ti jedini sve što je skriveno znaš. (5:116)

VIDI OVO: Je li Kuran uistinu riječ od Boga ili samo ljudski spis?

10) Alah je poslao evanđelje Isusu.

Poslije njih poslali smo Isaa, sina Mejremina, koji je priznavao Tevrat [Toru] prije njega objavljen, a njemu smo dali Indžil [evanđelje], u kome je bilo uputstvo i svjetlo, i da potvrdi Tevrat, prije njega objavljen, u kome je također bilo uputstvo i pouka onima koji su se Allaha bojali. (5:46)

Zatim smo, poslije njih, jednog za drugim naše poslanike slali, dok nismo Isaa, sina Merjemina, poslali, kojem smo Indžil [evanđelje] dali, a u srca sljedbenika njegovih smo blagost i samilost ulili, dok su monaštvo oni sami, kao novotariju, uveli – Mi im ga nismo propisali – u želji da steknu Allahovo zadovoljstvo; ali, oni o njemu ne vode brigu onako kako bi trebalo, pa ćemo one među njima koji budu ispravno vjerovali nagraditi, a mnogi od njih su nevjernici. (57:27)

11) Prokleti ste ako kažete da je Isus Božji sin.

Jevreji govore: „Uzejr je – Allahov sin“, a kršćani kažu: „Mesih je – Allahov sin.“ To su riječi njihove, iz usta njihovih, oponašaju riječi nevjernika prijašnjih – ubio ih Allah! Kuda se odmeću? (9:30)

12) Isus je govorio kao dijete.

A ona im na njega pokaza. „Kako da govorimo djetetu u bešici?“ – rekoše. „Ja sam Allahov rob“ – ono reče – „meni će On Knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti.“ (19:29-30)

13) Nijekanje da je Isus Sin Božji.

To je Isa, sin Merjemin – l to je prava istina o njemu – onaj u koga oni sumnjaju. Nezamislivo je da Allah ima dijete, hvaljen neka je On! Kad nešto odluči, On za to rekne samo: „Budi!“ – i ono bude. (19:34-35)

14) Isus je Marijin Sin.

Mi smo od vjerovjesnika zavjet njihov uzeli, i od tebe, i od Nuha, i od Ibrahima [Abrahama], i od Musaa [Mojsija], i od Isaa [Isusa], sina Merjemina, smo čvrst zavjet uzeli. (33:7)

15) Isus je bio samo sluga.

A kad je narodu tvome kao primjer naveden sin Merjemin, odjednom su oni, zbog toga, zagalamili i rekli: „Da li su bolji naši kumiri ili on?“ A naveli su ti ga kao primjer samo zato da bi spor izazvali, jer su oni narod svađalački. On je bio samo rob koga smo Mi poslanstvom nagradili i primjerom za pouku sinovima Israilovim učinili. (43:57-59)

VIDI OVO: Je li Alah isti kao Bog kršćana, i je li u redu da se kršćani mole Alahu?

16) Isus je rekao da ga se sluša.

A kad je Isa očita znamenja donio, on je rekao: „Donosim vam mudrost i dolazim da vam objasnim ono oko čega se razilazite. Zato se Allaha bojte i Meni se pokoravajte.“ (43:63)

*Musa = Mojsije; Isa = Isus; Merjem = Marija; Džibril = Duh Sveti; Mesih =Mesija; Tevrat =Tora; Indžil = evanđelje; Ibrahim = Abraham.

Autor: Matt Slick; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Carm.org