Može li bolesnik ozdraviti ako vjernik položi ruku na njega?

Može li bolesnik ozdraviti ako netko od vjernika položi ruku na njega te se pomoli u Isusovo ime za njegovo ozdravljenje? 

Koju ulogu u Novom zavjetu ima polaganje ruku? Nalazimo da postoji pet različitih svrha polaganja ruku, koje se mogu koristiti u skladu s pravilima i primjerima iz Novog zavjeta.

To su: polaganje ruku za fizičko izlječenje, za krštenje u Svetom Duhu, za prenošenje duhovnih darova, za slanje misionara izvan njihovih lokalnih crkava, i za imenovanje đakona i starješina unutar lokalnih crkava.

Prva od njih (i jedina koju ćemo pogledati u ovoj studiji) je izravno povezana sa službom fizičkog iscjeljenja. Ovlast za nju dano je od strane samog Isusa u završnom poslanju izrečenom svojim učenicima na kraju njegove službe na Zemlji, kako je zapisano u Marku 16,17-18. U ovim stihovima Isus imenuje pet nadnaravnih znakova koji će pratiti propovijedanje Evanđelja i koje može tražiti svaki vjernik (koji objavljuje Evanđelje) kroz vjeru u ime Isusa.

Peti od ovih znakova je sljedeći: “A znaci onima koji vjeruju bit će ovi … na bolesnike polagat će ruke, i ozdravljati.” (Mk 16, 17-18)

VIDI OVO: Molitva za zdravlje: Ovako trebate moliti za ozdravljenje

Polaganje ruku u Isusovo ime

Ovdje je polaganje ruku u ime Isusa naznačeno kao sredstvo kojim fizičko ozdravljenje može biti pruženo onima koji su bolesni. Kasnije u Novom zavjetu, u Jakovu 5,14-15, nešto drugačije, je opisan sljedeći obred: “Boluje li tko među vama, neka zove starješine crkvene, i neka se oni mole nad njim i neka ga pomažu uljem u ime Gospodnje; molitva vjere pomoći će bolesniku i podignut će ga Gospodin, a ako je grijehe počinio, oprostit će mu se. ”

Ovdje je opisan obred pomazanja bolesnih uljem u ime Gospodnje.

Oba ova obreda podjednako su učinkovita samo ako se izvode po vjeri i u ime Gospodina Isusa. U slučaju pomazanja uljem, posebno se navodi da molitva (i ispovijedanje grijeha) mora pratiti ovaj čin. U odlomku o polaganja ruku na bolesne u Markovom evanđelju, nema posebnog spominjanja molitve. Međutim, u većini slučajeva bilo bi prirodno da se moli za bolesne osobe, pri polaganju ruku na njih.

Opet, kada se vrši pomazanje bolesnih uljem, prirodno je, zaista, gotovo instiktivno – da se i polože ruke na njih, u to isto vrijeme.

Na ovaj način dvije odredbe su kombinirane u jednu. Međutim, to ne mora biti tako. Sasvim je biblijski da se polože ruke na bolesne, bez pomazanja uljem. Isto tako, sasvim je biblijski da se bolesnik pomaže uljem bez polaganja ruku.

Autor: Derek Prince