Hoće li u nebu postojati muški i ženski spol?

Da, u nebu će biti podjele na muški i ženski spol. Biti ćemo ondje u onome spolu u kojemu smo bili dok smo bili na zemlji.

Ipak, neće biti razmnožavanja niti ćemo biti u braku sa svojim supružnicima. Ovo sve nestaje nakon što nas Krist uskrisi.

„On je Glava Tijela, Crkve; on je Početak, Prvorođenac od mrtvih, da u svemu bude Prvak“. (Kološanima 1, 18)

Iz ovih stihova vidimo kako je Isus ”Prvorođenac iz mrtvih”. To znači da je On bio prvi koji je bio uskrišen od mrtvih u svome proslavljenom, uskrišenom tijelu. Ovo objašnjavaju idući stihovi.

„Tako i uskrsnuće mrtvih: sije se u raspadljivosti, uskršava u neraspadljivosti; sije se u sramoti, uskršava u slavi; sije se u slabosti, uskršava u snazi; sije se tijelo naravno, uskršava tijelo duhovno. Ako ima tijelo naravno, ima i duhovno“. (1. Korinćanima 15, 42-44)

Možemo zaključiti kako će naša tijela uskrsnuti na isti način na koji je uskrsnulo i Isusovo. Vidimo kako je on zadržao i svoj spol i rane koje je zadobio na križu.

„I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: “Mir vama! Zatim će Tomi: “Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran“. (Ivan 20, 26-27)

Isus je bio taj koji se ukazao Tomi. Isus je čovjek i Toma ga je prepoznao. To znači da je Isus zadržao svoj spol nakon uskrsnuća. Osim toga, Isus je imao i svoje rane od raspeća što samo dodatno pokazuje kako je zadržao svoja tjelesna obilježja.

Tako možemo zaključiti da ćemo nakon što budemo uskrsnuti u svoja slavna tijela i mi zadržati svoj spol i tako otići u nebo. Ali kao što sam rekao na početku članka, nećemo biti u brakovima niti ćemo imati bilo kakvu potrebu za razmnožavanjem.

VIDI OVO: Kako će izgledati naša uskrsla tijela?

Odgovor na prigovor

Neki se mogu pitati kako je ovo moguće s obzirom na to da Biblija govori…

„Nema više: Židov – Grk! Nema više: rob – slobodnjak! Nema više: muško – žensko! Svi ste vi Jedan u Kristu Isusu“! (Galaćanima 3,28)

Ovi stihovi ne govore o tome da na nebu neće biti podjele na spolove. Oni govore o tome kako ”u Kristu” neće biti muškoga ni ženskoga. ”U Kristu” označava predstavljanje i spasenje. Galaćanima 3,28 govori o tome da kada se radi o spasenju spol nije važan. Nadalje, izraz ”u Kristu” označava doktrinu koja je poznata kao patrijarhat, odnosno poredak gdje muškarac predstavlja svoju cijelu obitelj. Zbog toga imamo stihove kao što su…

„Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi biti oživljeni“. (1. Korinćanima 15,22)

”U Adamu” i ”u Kristu” su termini koji označavaju pripadnost. Adam je predstavljao cijelo čovječanstvo dok Krist predstavlja svoj narod.

Autor: Matt Slick; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Carm.org

NAJNOVIJE!