Što znači biti ”pijan” u Duhu?

Što znači biti ”pijan” u Duhu? Je li to biblijski?

Ispunjeni Duhom

Prije svega, ne možete biti ispunjeni Duhom ako prije toga niste povjerovali u Krista. Samo tada dobivate Duha Svetoga i On dolazi kako bi prebivao u vama. Apostol Pavao nas opominje: „I ne opijajte se vinom u kojem je razuzdanost, nego – punite se Duhom“! (Efežanima 5, 18)

Ako smo ispunjeni Duhom, bit ćemo u skladu s Duhom. Stoga nas apostol Pavao opominje: „Razmotrite dakle pomno kako živite! Ne kao ludi, nego kao mudri“! (Efežanima 5, 15) Biti ispunjen Duhom znači da trebamo „sa svom poniznošću i blagošću, sa strpljivošću živite dostojno poziva kojim ste pozvani“! (Efežanima 4, 1)

Ako ste ispunjeni Duhom, prirodno je da ćete početi razmišljati o onome „što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvalevrijedno; je li što krepost, je li što pohvala – to nek vam je na srcu“! (Filipljanima 4, 8) Ako smo puni samih sebe tada će biti manje mjesta da Duh ispuni naše živote. No ako smo prazni od sebe tada možemo lakše biti ispunjeni Duhom Svetim, a ako budemo ispunjeni Duhom Svetim više ćemo težiti tomu da činimo stvari koje udovoljavaju Bogu.

Žalostiti Duha

Siguran sam da sam zaboravio broj puta koliko sam ražalostio Duha Svetoga. Bez sumnje, vi ste činili slično, ali ako žalostim Duha Svetoga, to znači da svojm postupcima žalostim Boga, što znači da griješim. Pavao nam govori: „Ne žalostite Duha Svetoga po kome ste zapečaćeni za dan otkupljenja“. (Efežanima 4, 30)

PROČITAJTE: Jesu li fenomeni poput govorenja u jezicima, padanja u Duhu i grčenja od đavla?

Činimo li to? Pavao kaže: „Daleko od vas svaka gorčina, i srdžba, i gnjev, i vika, i hula sa svom opakošću“! (Efežanima 4, 31) Svaki puta kada smo u gorčini, ljuti ili kada klevećemo nekoga ogovarajući ga mi žalostimo Duha Svetoga. Ustvari, mi gasimo Duha Svetoga. Pavao posebno naglašava u 1. Solunjanima 5, 19 neka ne „gasimo Duha Svetoga“!

Žalostiti Duha Svetoga znači gasiti Ga, utišati Njegov glas i prigušiti Njegovo svjetlo pred našim očima. Pisac poslanice Hebrejima piše o Duhu Svetome koji nam govori: „Zato, kao što veli Duh Sveti: Danas ako glas mu čujete“. (Hebrejima 3, 7) To je kao da gotovo preklinje izgubljene govoreći: „Danas ako glas mu čujete, ne budite srca tvrda kao u Pobuni“! (Hebrejima 3, 15) Zbog njegove riječi ”danas” možemo pretpostaviti da će doći dan kada će biti prekasno čuti Njegov glas.

Neprestano potiskivanje glasa Duha Svetoga će u potpunosti utišati Njegov glas. Dolazi dan kada će za neke biti prekasno i taj dan će doći nakon njihove smrti. (Hebrejima 9, 27) Za ostale, doći će dan kada će se pojaviti (Otkrivenje 1, 7; 20, 12-15) stoga je i moja molba: „Danas, čujte Njegov glas i nemojmo da naša srca budu tvrda“. Činimo to dok je još uvijek ”danas” (2. Korinćanima 6, 2). Ne opirimo se Duhu Svetom tako što ćemo Ga gasiti ili rastuživati, pogotovo na duže razdoblje.

Pijani u Duhu

Nisam imao nikakvih problema pri pronalasku u Pismo kako bih proučavao o ispunjenosti Duhom, žalošćenju Duha i kako ne gasiti Duha, no nisam mogao pronaći niti jedan stih gdje piše da trebamo biti ”pijani u Duhu”.

Mogu razumjeti ispunjenost Duhom i isto tako znam da sam ražalostio i gasio Duha, ali nikada nisam vidio da nam Božja Riječ govori da bismo trebali biti ”pijani u Duhu”. Nikada nisam izgubio kontrolu nad tjelesnim funkcijama niti sam od službi činio priredbe.

PROČITAJTE: Je li padanje u Duhu u skladu s Biblijom?

Kada je sva pažnja usredotočena na onoga tko je ”pijan u Duhu”, ona nije usredotočena na Krista. Osim toga, postoje i drugi duhovi koji nisu dobri, a iz svojih godina iskustva sam naučio da ako je novo onda nije od Boga, a ako je od Boga onda nije novo. Ne postoje novi načini slavljenja.

Trebamo se držati Biblije i prema modelu iz Novog zavjeta vidimo da u Crkvi iz prvog stoljeća nitko nije teturao niti pravio predstave. To ne proslavlja Boga i često dolazi na štetu propovjedanja Riječi. Opomena od Pavla glasi: „I ne opijajte se vinom u kojem je razuzdanost, nego – punite se Duhom“! (Efežanima 5, 18) Primijetite kako je ovo ”čini ovo, nemoj činiti ono” opomena. „Ne opijajte se“ nego se umjesto toga „punite Duhom“. Jedno je dobro (biti ispunjen Duhom), no drugo nije (biti pijan).

Zaključak

Pijanstvo bilo kakve vrste je grijeh. Ispunjenje Duhom Svetim će nas čuvati od grijeha. Ispunjenje vinom neće. Gašenje Duha će nas odgurnuti u grijeh dok će nas ispunjenje Duhom tjerati da bježimo od grijeha. Kada se opijamo vinom tada rastužujemo Duha, no kada se ispunjavamo Duhom tada izbjegavamo takve stvari. Po mom mišljenju biti pijan u Duhu na službi je grijeh jer bi služba trebala biti obavljana „u strahu Kristovom“. (Efežanima 5, 21)

Pijanstvo u Duhu se ne uči u Bibliji i ne bi trebalo biti prakticirano u Crkvi. „Bijahu postojani u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama“. (Djela 2, 42) „Svaki bi dan jednodušno i postojano hrlili u Hram, u kućama bi lomili kruh te u radosti i prostodušnosti srca zajednički uzimali hranu hvaleći Boga i uživajući naklonost svega naroda. Koji je bio rezultat toga? „Gospodin je pak danomice zajednici pridruživao spasenike“. (Djela 2 ,46-47) Spašavanje duša trebalo bi nas činiti sretnijimaa nego deset tisuća boca vina!

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com