Ne možete isplakati svoj put do tog nebeskog mjesta. Ne možete doći do  njega ni kroz učenje, rad ili snagu volje. Ne, jedini put do života prijestolja je kroz živu žrtvu: ”… prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu – kao svoje duhovno bogoštovlje.” (Rim 12,1).

Pavao govori iz iskustva. On je bio čovjek koji je bio odbacivan, kušan, progonjen; bio je u zatvoru, bičevan, kamenovan, doživio je brodolome. Pavao se strahovito brinuo i za Crkvu. No ipak je svjedočio: ”U svemu tome ipak sam bio zadovoljan.”

Prinesite svoje tijelo kao živu žrtvu Gospodinu

Sad nam govori: ”Dakle, želite li znati kako sam došao do spoznaje tog nebeskog života? Želite li znati kako sam postigao da sam zadovoljan u svakoj situaciji u kojoj se nađem i kako sam pronašao istinski mir u Kristu? Evo puta, evo tajne da postignete svoj nebeski položaj: prinesite svoje tijelo kao živu žrtvu Gospodinu. Ja sam ušao u to zadovoljstvo jedino žrtvovanjem svoje vlastite volje.”

VIDI OVO: Zašto je Bog tražio životinjske žrtve u Starom zavjetu?

Grčka riječ za ”živo” ovdje znači ”trajno”. Pavao govori o obvezujućem predanju, o žrtvi koja se prinosi jednom za čitam život. Međutim, nemojte pogrešno razumjeti; to nije žrtva koja ima neke veze s žrtvom pomirnicom za grijeh. Kristova žrtva na križu jedina je dostojna žrtva pomirnica: ”Ali sad, on se samo jedanput zauvijek – u punini vremena – pojavio da svojom žrtvom uništi grijeh” (Heb 9,26).

Ne, Pavao govori o drukčijoj vrsti žrtve. Međutim, nemojte pogrešno razumjeti, Bog nije nalazio zadovoljstva u prinošenim starozavjetnim žrtvama. Hebrejima nam govori: ”Ni paljenice ni okajnice nisu ti bile ugodne” (Heb 10,6). Zašto te žrtve nisu bile ugodne Gospodinu? Jednostavno rečeno, one nisu zahtijevale srce.

Žrtva u kojoj Bog nalazi zadovoljstvo

Ali žrtva o kojoj Pavao govori jest žrtva u kojoj Bog nalazi veliko zadovoljstvo, točnije rečeno, zato što ona uključuje srce. Koja je to žrtva? Ta žrtva je smrt našoj volji, odbacivanje naše samodostatnosti i ambicije.

VIDI OVO: Što znači odvojiti se od svijeta i predati se Bogu?

Kad Pavao potiče: ”Prinesite svoja tijela”, on zapravo kaže: ”Primaknite se Gospodinu.”. Međutim, što to znači? To znači da se primaknemo bliže Bogu s namjerom da Mu se prinesemo čitavi. To znači da dođemo k Njemu ne u našoj vlastitoj dostatnosti, već kao uskrsla djeca, kao sveti u Isusovoj pravednosti, kao prihvaćeni od Oca kroz naš položaj u Kristu…

Svaki vjernik je pozvan da sudjeluje u tom vidu Kristove žrtve. Mi moramo prinijeti sebe Bogu, predati Mu svoju volju i ući u životu potpuno ovisni o njemu. Moramo Mu doći govoreći: ”Gospodine, prepuštam svoju volju Tebi. Mijenjam je za Tvoju volju. Predajem sam sebe da više ništa ne govorim i ne činim osim ako me Ti vodiš.”

Autor: David Wilkerson