Tko su doista Božja djeca? Biblija je vrlo jasna!

Puno puta možemo čuti kako su i pripadnici drugih religija (islama, budizma, hinduizma) Božja djeca, no Biblija je vrlo jasna po tom pitanju.

Biblija jasno govori da su svi ljudi Božja stvorenja (Kol 1,16), te da Bog voli cijeli svijet (Iv 3,16), ali samo oni koji su nanovo rođeni Božja su djeca (Iv 1,12; 11,52; Rim 8,16; 1. Iv 3,1-10).

U Svetom pismu o izgubljenima se nikad ne govori kao o djeci Božjoj. Efežanima 2,3 kaže nam da smo prije spasenja bili „od naravi djeca srdžbe“. Rimljanima 9,8 kaže da “djeca po prirodnom rođenju nisu djeca Božja, već se djeca po obećanju smatraju potomstvom.”

PROČITAJTE: Jesu li pripadnici svih religija djeca Božja?

Umjesto da se rodimo kao Božja djeca, mi se rađamo u grijehu koji nas odvaja od Boga i stavlja na stranu Sotone kao Božjeg neprijatelja (Jk 4,4; 1. Iv 3,8). Isus je rekao: „Kad bi Bog bio vaš otac, mene biste ljubili, jer ja sam od Boga izišao i došao. Nisam došao sam od sebe, već me on poslao“ (Iv 8,42).

Nekoliko stihova kasnije u Ivanu 8,44, Isus je rekao farizejima: „Vi imate đavla za oca i hoćete da vršite želju oca svoga.“ Činjenica da oni koji nisu spašeni nisu Božja djeca vidi se također u 1. Ivanovoj 3,10: „Djeca Božja i djeca đavolska poznaju se po ovome: tko god ne čini što je pravedno i tko ne ljubi svoga brata, nije od Boga.“

Postajemo Božjom djecom kada smo spašeni zato što smo usvojeni u Božju obitelj preko našeg odnosa s Isusom Kristom (Gal 4,5-6; Ef 1,5).

To se može jasno vidjeti u stihovima kao što je Rimljanima 8,14-17: „Svi su oni koje vodi Božji Duh sinovi Božji. Vi, naime, niste primili duha ropstva da ponovo budete u strahu, već ste primili duha posinjenja kojim vičemo: Abba – Oče! sam Duh svjedoči zajedno s našim duhom da smo djeca Božja. Ako smo djeca onda smo i baštinici: baštinici Božji, a subaštinici Kristovi – ako zbilja (kao što jest) trpimo s njim – da s njim budemo i proslavljeni.“ Oni koji su spašeni djeca su „po vjeri sinovi Božji u Kristu Isusu“ (Gal 3,26) zato što nas Bog „predodredi sebi za sinove po Isusu Kristu, prema odluci svoje volje“ (Ef 1,5).

Izvor: Gotquestions.org

NAJNOVIJE!