MAJMUN ILI ADAM – Što je istina?

Biblija nam govori da je Bog stvorio Adama, ali znanost kaže da potječemo od majmuna. Što je istina?

Postanak 1 nam govori da je Bog Stvoritelj svemira, kao i čovjeka. On je stvorio muškarca i ženu na svoju sliku (Postanak 1,27), i to je ono što čovjeka odvaja od životinja. Biti stvoren na sliku Božju znači da čovječanstvo na neki način nalikuje na Boga, kao na primjer u sposobnosti razmišljanja, donošenju moralnih odluka, upotrebi jezika i kreativnosti. To također znači da ljudi predstavljaju Boga na način da imaju vlast nad svime što je stvoreno: „I Bog ih blagoslovi, i reče im Bog: ‘Plodite se i množite i napunite zemlju, i sebi je podložite! I budite gospodari ribama morskim i pticama nebeskim i svemu živomu što gmiže po zemlji!’“ (Postanak 1,28).

Ono što muškarce i žene stvarno razlikuje od životinja jest sposobnost da imaju odnos sa svojim Stvoriteljem. Bog je tražio od Adama i Eve da mu budu poslušni i ne jedu sa stabla spoznaje dobra i zla (Postanak 2,16-17). Životinje nisu primile takvu zapovijed da budu poslušne Bogu, budući da nemaju odnos s Bogom kao ljudi. Kada su Adam i Eva pali i sagriješili, njihov odnos s Bogom, kao i cijelog stvorenja, bio je narušen, iz čega jasno možemo vidjeti koliko je važan odnos između čovjeka i Boga od samog početka (Postanak 3,16-19). Bila je potrebna žrtvena smrt jedinorođenog Sina Božjega kako bi Bog pomirio čovječanstvo sa sobom (Ivan 3,16; Rimljanima 5,10), i ne samo čovječanstvo, već cjelokupno stvorenje (Kološanima 1,20).

Činjenica da je Bog Stvoritelj svega čini čovječanstvo odgovornim pred njime (Rimljanima 3,19). Evolucionizam koji uopće Boga ne razmatra kao Stvoritelja, to opovrgava. Čovjek nikome nije odgovoran za svoja djela, osim samom sebi. To stavlja čovjeka u središte svega bez mjesta u njegovom srcu za viši autoritet. I to je u potpunoj suprotnosti s porukom Biblije koja čvrsto stavlja Krista u središte: „sve je po njemu i za njega stvoreno“ (Kološanima 1,16). Kada čovjek vjeruje da je nastao kroz niz beskrajnih koraka evolucije, misli da može činiti sa svojim životom što god želi. Duboko poštovanje prema ljudskom životu koje nosi sliku Boga bit će narušeno. Na kraju, poštovanje za sav stvoreni život raspast će se pod teretom pretpostavke da život nije stvoren, već da je evoluirao.

Mnogi ljudi vjeruju da znanost dokazuje evoluciju. Doduše, postoje dokazi za mikroevoluciju (promjenu unutar vrste), o čemu i Biblija govori, ali ne postoje dokazi za makroevoluciju (promjenu iz jedne vrste u drugu). Ne smijemo zaboraviti da razlika između majmuna i čovjeka nije zanemariva, već fundamentalna. Bio je potreban poseban kreativni Božji čin da stvori prve ljude, Adama i Evu, na svoju sliku. Mi, kršćani, vjerujemo u Boga Oca, Stvoritelja neba i zemlje.

Prijevod: Vesna L.

NAJNOVIJE!