SHVATILA SAM DA JE ISUS BOG: Muslimanka napustila islam kad je vidjela što doista piše u Kuranu

Bivša muslimanka iz Somalije je napustila islam te postala kršćanka kada je vidjela što doista piše u Kuranu.

Mona Walters je bivša muslimanka iz Somalije koja je napustila islam kada se upoznala sa sadržajem Kurana.

Prvo je postala ateistkinja, a kada je pročitala Bibliju postala je kršćanka. Kuran ju je odbio jer je pun nasilja i netolerancije prema nemuslimanima.

Neki od odlomaka Kurana o kojima Mona govori su navedeni dolje.

Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje. Zbog toga su čestite žene poslušne i za vrijeme muževljeva odsustva vode brigu o onome o čemu trebaju brigu voditi, jer i Allah njih štiti. A one čijih se neposlušnosti pribojavate, vi posavjetujte, a onda se od njih u postelji rastavite, pa ih i udarite; a kad vam postanu poslušne, onda im zulum ne činite! – Allah je, zaista, uzvišen i velik! Kur’an 4:34

Kur’an dozvoljava da se zarobljene žene i robinje seksualno iskorištavaju:
Zabranjuju vam se: … i udate žene, osim onih koje zarobite; to su vam Allahovi propisi… Kur’an 4:24

PROČITAJTE: Zašto kršćani trebaju voljeti muslimane?

A od kazne Gospodara svoga nitko nije siguran – i oni koji stidna mjesta svoja budu čuvali i živjeli jedino sa ženama svojim ili sa onima koje su u vlasništvu njihovu (robinje) – oni, doista, prijekor ne zaslužuju – a oni koji traže izvan toga, oni u grijeh upadaju,
Kur’an 70:28-31

Muhamed je uzeo ženu svog susjeda Zaida. Jednog dana Muhamed je otišao vani tražiti Zaida (svog posinka). Tako, na vratima je bila svilena zavjesa, ali je vjetar podigao zavjesu tako da je prolaz bio otkriven. Zejneb je bila u svojoj sobi, nepokrivena, i zadivljenost s njom je ušla u srce Proroka (Muhameda).
Al-Tabari: Historia Tabari, vol 8.

Muhamed dobiva odobrenje od Allaha da se oženi za Zaidovu ženu

A kad ti reče onome kome je Allah milost darovao, a kome si i ti dobro učinio: “Zadrži ženu svoju i boj se Allaha!” – u sebi si skrivao ono što će Allah objelodaniti i ljudi si se bojao, a preče je da se Allaha bojiš. I pošto je Zaid s njom živio i od nje se razveo, Mi smo je za tebe udali kako se vjernici ne bi više ustručavali da se žene ženama posinaka svojih kad se oni od njih razvedu – kako Allah odredi, onako treba biti. Kur’an 33:37

Redci Kur’ana koji reflektiraju muslimansku ekstremističku ideologiju:

Vjernici su samo oni koji vjeruju u Allaha i Poslanika Njegovog (Muhameda). Kur’an 24:62

O vjernici, ne uzimajte za zaštitnike (prijatelje) Židove i Kršćane! Oni su sami sebi zaštitnici! A njihov je onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati; Allah uistinu neće ukazati na Pravi put ljudima koji sami sebi nepravdu čine. Kur’an 5:51

PROČITAJTE: Vjeruju li kršćani i muslimani u istoga Boga?

Neka vjernici ne uzimaju za prijatelje nevjernike kad ima vjernika; a onoga ko to čini – Allah neće štititi. To učinite jedino da biste se od njih sačuvali. Allah vas podsjeća na Sebe i Allahu se vraća sve! Kuran 3:28

Borite se protiv onih kojima je data Knjiga (Kršćani i Židovi), a koji ne vjeruju ni u Allaha ni u onaj svijet, ne smatraju zabranjenim ono što Allah i Njegov Poslanik zabranjuju i ne ispovijedaju istinsku vjeru – sve dok ne daju glavarinu poslušno i smjerno. Kur’an 9:29

Kada prođu sveti mjeseci, ubijajte mnogobošce gdje god ih nađete, zarobljavajte ih, opsjedajte i na svakome prolazu dočekujte! Pa ako se pokaju i budu molitvu obavljali i zekat davali, ostavite ih na miru, jer Allah zaista prašta i samilostan je.
Kur’an 9:5

O vjernici, borite se protiv nevjernika koji su u blizini vašoj i neka oni osjete vašu strogost! I znajte da je Allah na strani čestitih. Kur’an 9:123