Najveća priča ikad ispričana… i posve istinita!

Ovo je najveća priča ikad ispričana … Istinita je i trebali bismo povjerovati u sve o čemu govori.

U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog.
Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa.

I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu
– slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine. (Iv 1)

No vratimo se na početak Svetog pisma…

U početku stvori Bog nebo i zemlju… I reče Bog: (Post 1)

Na tvoju zapovijed sve postade: beskrajno prostranstvo svemira, galaksije, sunce, planete na svojim putanjama, te ova krhka zemlja, naš otočni dom…” (Euharistijska molitva)

Na svoju sliku stvori Bog čovjeka,
na sliku Božju on ga stvori,
muško i žensko stvori ih. (Post 1)

…Iz praiskonskih počela stvorio si ljudski rod i blagoslovio nas umom, razumom i vještinom. Postavio si nas upraviteljima svega stvorenoga, no mi smo se okrenuli protiv tebe i iznevjerili tvoje povjerenje, štoviše, okrenuli se jedan protiv drugog…

No Bog je imao plan…

Iz ljubavi je odlučio kroz svoga Jedinorođenog Sina pomiriti svijet sa sobom i milostivo spasiti svoje izabranike.

Jer Bog je u Kristu svijet sa sobom pomirio ne ubrajajući im opačina njihovih i polažući u nas riječ pomirenja. (2 Kor 5)

Uistinu, Bog je tako ljubio svijet
te je dao svoga Sina Jedinorođenca
da nijedan koji u njega vjeruje
ne propadne,
nego da ima život vječni. (Iv 3)

…u ljubavi nas predodredi za posinstvo,
za sebe,
po Isusu Kristu,
dobrohotnošću svoje volje… (Ef 1)

Jer plaća je grijeha smrt, a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem.(Rim 6)

Na koji način je Bog odlučio pomiriti svijet sa sobom?

…Svojom Krvlju nas je pomirio.
Svojim ranama nas je izliječio…

Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna – radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše. (Iz 53)

Svi su zaista sagriješili i potrebna im je slava Božja; opravdani su besplatno, njegovom milošću po otkupljenju u Kristu Isusu. Njega je Bog izložio da krvlju svojom bude Pomirilište po vjeri. (Rim 3)

Djelujući u povijesti, Bog milostivo izabire obitelji.

Obitelji poput,

Noine;

Ali je Noa našao milost u očima Jahvinim. (Post 6)

Abrahamove, Izakove i Jakovljeve.

Boga je obećao Abrahamu;

Velik ću narod od tebe učiniti,
blagoslovit ću te,
ime ću ti uzveličati,
i sam ćeš biti blagoslov.
Blagoslivljat ću one koji te
blagoslivljali budu,
koji te budu kleli, njih ću proklinjati;
sva plemena na zemlji
tobom će se blagoslivljati. (Post 12)

»Pogledaj na nebo i zvijezde prebroj ako ih možeš prebrojiti.« A onda doda: »Toliko će biti tvoje potomstvo.« Abram povjerova Jahvi, i on mu to uračuna u pravednost.(Post 15)

Prema obećanju, Bog izabire Abrahamovo potomstvo kao Božji narod;

Nije vas Jahve odabrao i prihvatio zato što biste vi bili brojniji od svih naroda – vi ste zapravo najmanji – nego zato što vas Jahve ljubi i drži zakletvu kojom se zakleo vašim ocima. (Pnz 7)

U Novom Zavjetu Bog svom narodu priključuje vjernike širom svijeta. Svi su Abrahamovo duhovno potomstvo po vjeri.

Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio! (Mt 28)

Bog izabire i vjerne pojedince, poput Davida, kralja po Božjem srcu.

Bog je Davidu obećao;

I kad se ispune tvoji dani i ti počineš kod svojih otaca, podići ću tvoga potomka nakon tebe, koji će se roditi od tvoga tijela, i utvrdit ću njegovo kraljevstvo. On će sagraditi dom imenu mojem, a ja ću utvrditi njegovo prijestolje zauvijek… Tvoja će kuća i tvoje kraljevstvo trajati dovijeka preda mnom, tvoje će prijestolje čvrsto stajati zasvagda. (2 Sam 7)

Isus je izabrao i svoje apostole i učenike;

Ne izabraste vi mene,
nego ja izabrah vas
i postavih vas
da idete i rod donosite
i rod vaš da ostane
te vam Otac dadne
što ga god zaištete u moje ime. (Iv 15)

Sigurno se pitate: Gdje sam ja u cijeloj priči? Je li Bog izabrao i mene?

Bog izabrao vas ako se vi odlučite za njega!

Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. (Rim10)

Jer za Boga se možemo odlučiti samo ako se on već prije odlučio za nas…

U ovom je ljubav:
ne da smo mi ljubili Boga,
nego – on je ljubio nas
i poslao Sina svoga
kao pomirnicu za grijehe naše… 
Mi ljubimo
jer on nas prije uzljubi. (1 Iv 4)

Jer vama je dana milost: »za Krista«, ne samo u njega vjerovati nego za njega i trpjeti…(Fil 1)

Svi koje mi daje Otac
doći će k meni,
i onoga tko dođe k meni
neću izbaciti…
Nitko ne može doći k meni

ako ga ne povuče Otac koji me posla;
i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. (Iv 6)

»Zaista, zaista, kažem ti:
tko se ne rodi nanovo, odozgor,
ne može vidjeti kraljevstva Božjega!« (Iv 3)

Što dakle trebaš činiti?

Kao prvo, trebaš znati da se nitko se ne može spasiti svojim pravednim djelima!

Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to ne po sebi! Božji je to dar! Ne po djelima, da se ne bi tko hvastao. Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo. (Ef 2)

Ali kad se pojavila dobrostivost i čovjekoljublje Spasitelja našega, Boga, on nas spasi ne po djelima što ih u pravednosti mi učinismo, nego po svojem milosrđu: kupelji novoga rođenja i obnavljanja po Duhu Svetom, koga bogato izli na nas po Isusu Kristu, Spasitelju našemu, da opravdani njegovom milošću budemo, po nadi, baštinici života vječnoga. (Tit 3)

Trebaš se iskreno pokajati zbog svojih grijeha i vjerovati u Gospodina Isusa Krista!

A carinik, stojeći izdaleka, ne usudi se ni očiju podignuti k nebu, nego se udaraše u prsa govoreći: ‘Bože, milostiv budi meni grešniku! (Lk 18)

Opravdani dakle vjerom, u miru smo s Bogom po Gospodinu našem Isusu Kristu.(Rim 5)

To je vrlo dobra vijest! Zapravo najbolja koju ste ikad čuli!

Zaista, zaista, kažem vam: tko vjeruje, ima život vječni. (Iv 6)

To napisah vama koji vjerujete u ime Sina Božjega da znate da imate život vječni. (1 Iv 5)

Stoga, ugradi se u mjesnu crkvu… Biti vjernik znači biti dio zajednice koja zajedno sluša Božju riječ, moli i zahvaljuje Bogu!

Bijahu postojani u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama.(Djela apostolska 2, 42)

Bog nam daje novi život poslušnosti!

Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo, gle, nasta! (2 Kor 5)

Da, nekoć bijaste tama, a sada ste svjetlost u Gospodinu: kao djeca svjetlosti hodite – plod je svjetlosti svaka dobrota, pravednost i istina – i odlučite se za ono što je milo Gospodinu. (Ef 5)

Svjedoči ovu Radosnu vijest svim ljudima!

Tako je pisano: Kako li su ljupke noge onih koji donose blagovijest dobra. (Rim 10)

Priredio: Jasmin Koso