biblijski savjeti duhovna borba
Foto: Pixabay

Kada je riječ o kršćanskom životu, mi pobjeđujemo ili gubimo. No, nužno moramo biti dio duhovne borbe. Duhovni pacifisti će biti poraženi, jer kršćanski život nije igralište nego je borbeno polje.

Na nama je da se borimo za našu vjeru. No trebamo se pripremiti i naučiti načela iz Božje Riječi koja nas uče kako da budemo više od osvajača u Isusu Kristu.

Najprije trebamo staviti svi opremu Božju kada ulazimo u duhovnu borbu. Poslanica Efežanima (6,11), nam govori: „Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim“. Fraza „obući“ nosi dojam kao da se radi o nečem što ne prestaje. Govori o određenoj trajnosti. Sva Božja oprema nije nešto što stavimo ponekad i onda skinemo. Mi je uvijek trebamo nositi.

Drugo, trebamo biti svjesni činjenice da Sotona nije jednak Bogu. Sotona bi volio da mislimo da on može činiti sve kao i Bog, da mislimo da su oni dvije strane jednog novčića.

Iako je Sotona moćno biče, nije ni blizu Bogu. Vidite, Bog je svemoćan. Bog je sveznajući. Bog je sveprisutan. Bog može činiti sve što želi, kada želi i gdje želi.

Sotona ništa od toga ne može i nije. On je ograničen u onome što može učiniti.

Treće, trebamo shvatiti da će nas Sotona napadati najviše na području misli. Apostol Pavao to spominje u 2. Korinćanima 11,3: „Ali se bojim da se – kao što zmija zavede Evu svojom lukavštinom – misli vaše ne pokvare i odmetnu od iskrenosti prema Kristu“.

Sotona zna da, ako nas navede da pomislimo na nešto, samo smo korak udaljeni od toga da to i učinimo. On zna da naš um upravlja nama. Tamo je naš razum. Tamo su naša sjećanja. Tamo su naši snovi.

Naš um je tvrdi disk (hardisk), mjesto iz kojeg sve potječe. Sotona zna da je tanka linija između misli i djela.

Posljednje, trebamo shvatiti da Sotona ima dva vrlo bliska suradnika: svijet i tijelo. „Svijet“ je sustav koji se okreće protiv Boga. U njemu se živi za vlastito zadovoljstvo, a naša je volja iznad svega.

Nakon toga slijedi tijelo. Kada Biblija govori o tijelu, govori o paloj ljudskoj naravi koja se podređuje zadovoljenju nagona i požuda.

Autor: Greg Laurie; Prijevod: Ida U.; Izvor: Jesus.org