Što ljubav može učiniti od našeg života?

Kršćanin bez ljubavi je ništa. Neki pokušavaju naglasiti svoje kršćanstvo ističući svoje duhovne darove, govoreći o nevjerojatnim odgovorima na molitve ili rječito izlagajući biblijske istine. Bog kaže da je bez ljubavi, koja je osnovni rod Duha, sve ostalo nevažno. (1. Kor 13, 1–3)

Neki su u vrijeme apostola Ivana mislili da je lako moguće spoznati Isusa jer su poštivali različite zapovijedi i bili su moralno slobodni. No, Ivan je bio kratak i jasan: samo kroz djelovanje Svetoga Duha osoba može biti radosno osvjedočena o spasenju. Kada je Ivan služio u Efezu, bio je izgnan na Patmos i činilo se da je posljednji živi svjedok Isusove službe. Ostali su apostoli svi umrli.

Isus Krist je poznavao srce Ivana, brata Jakovljeva. Kada je čuo duhovno izlaganje o ljubavi, ponizio se i prihvatio da je grešnik. Ljubav je promijenila njegove osobne karakteristike. Svladao je lekciju o ljubavi i ona ga je preobrazila da živi duhovnim, umjesto tjelesnim životom. “A mi smo upoznali ljubav koju Bog ima u nama, i vjerovali u nju. Bog je ljubav: tko ostaje u ljubavi, ostaje u Bogu i Bog u njemu.“ ( 1. Ivanova 4, 16).

Ljubav je bitna za naš svakodnevni život. Možda bez ljubavi Ivan ne bi mogao sam slijediti Isusovo učenje. Ne možemo se nazivati pravim kršćanima ako nemamo ljubavi. “Nasljedujte Boga, budući da ste ljubljena djeca, i živite u ljubavi kao što je i Krist vas ljubio.“ (Efežanima 5, 1.2) Ivan se nije odrekao svoje vjere, premda je bio bačen u užarenu peć, već je Bog sačuvao njegov život. Ovo iskustvo pokazuje da se Bog brine za našu sigurnost pod uvjetom da vjerujemo u Njega i u Njegovu ljubav.

Ivanovo iskustvo, da je bio bačen u užarenu peć i da je preživio, je velika pouka da Bog spašava svoj narod ne samo u ovome svijetu, već i na sudnji dan. Samo vjerujte u Božju ljubav. Kada otac kaže djetetu da skoči sa stola, ono skoči bez straha. Otac odmah pruža svoje ruke i hvata svoje dijete jer ga voli.

“U ovome je njegova ljubav u odnosu na nas dosegla vrhunac da smo već sad sigurni u pogledu Sudnjega dana, jer kakav je on, takvi smo i mi u ovome svijetu. U ljubavi nema straha; naprotiv, savršena ljubav isključuje strah, jer strah pretpostavlja kaznu. A tko se boji, nije savršen u ljubavi.“ (1. Ivanova 4, 17.18) Ivan je bio siguran u svoje spasenje jer je poznavao Boga i Njegovu ljubav.

„Tko ne ljubi, nije upoznao Boga, jer je Bog ljubav. … Ako je Bog nas tako ljubio, i mi moramo ljubiti jedan drugoga.“ (stihovi 8, 11) Kroz ljubav Ivan je mogao utjecati na ljude u svojoj okolini, i promatrajući kako se suočio sa progonom i sudom bez straha, mnogi su se obratili. Kada postanemo vjernici, prelazimo iz smrti u život, život koji tek treba doći. Taj život, koji je život radosti i samopožrtvovne ljubavi u sili Gospodnjoj, će vladati cijelim svemirom kada se Isus vrati.

Ljubav je preduvjet za naše spasenje.

Priredila i prevela: Marija M.

IZVOR:CQplus