50 stvari koje Duh Sveti čini u našem životu

Evo koje stvari Duh Sveti čini u životu osobe koja Mu se predaje!

 1. Duh pokazuje svijetu što je grijeh, pravednost, i osuda (Ivan 16,8).
 2. Duh nas upućuje u svu istinu (Ivan 16,13).
 3. Duh nas nanovo rađa (Ivan 3,5-8; Titu 3,5).
 4. Duh proslavlja i svjedoči za Krista (Ivan 15,26; 16,14).
 5. Duh navješćuje Krista nama i u nama (Ivan 16,14-15).
 6. Duh nas vodi (Rim 8,14; Gal 5,18; Mt 4,1; Lk 4,1).
 7. Duh nas posvećuje (2 Sol 2,13; 1 Pet 1,2; Rim 15,16).
 8. Duh nam daje snagu (Luka 4,14; 24,49; Rim 15,19; Djela 1,8).
 9. Duh nas ispunjava (Ef 5,18; Djela 2,4; 4,8; 4,31; 9,17).
 10. Duh nas uči moliti (Rim 8,26-27; Judina 1,20).
 11. Duh u nama svjedoči da smo djeca Božja (Rim 8,16).
 12. Duh u nama donosi plod, odnosno dokaz Njegovog djela i prisutnosti (Gal 5,22-23).
 13. Duh raspodjeljuje duhovne darove i manifestacije (odraz) Njegove prisutnosti u tijelu i kroz tijelo (1 Kor 12,4; 8-10; Heb 2,4).
 14. Duh nas pomazuje za službu (Luka 4,18; Djela 10,38).
 15. Duh nas čisti i obnavlja (Titu 3,5).
 16. Duh donosi jedinstvo tijelu (Ef 4,3; 2,14-18). Duh ovdje ima istu ulogu koju ima u Bogu. Duh je život koji ujedinjuje Oca i Sina. Duh istu ulogu ima i u crkvi. Kad Duh djeluje u grupi ljudi, On ih ujedinjuje u ljubavi. Dakle, siguran dokaz djelovanja Duha Svetoga u grupi je ljubav i jedinstvo, a ne znaci i čuda (oni su povremeni i ne znači da su uvijek istiniti).
 17. Duh je naša garancija i zalog za buduće uskrsnuće (2 Kor 1,22; 2 Kor 5,5).
 18. Duh nas zapečaćuje za dan otkupljenja (Ef 1,13; 4,30).
 19. Duh nas oslobađa zakona grijeha i smrti (Rim 8,2).
 20. Duh oživljava naša smrtna tijela (Rim 8,11).
 21. Duh nam otkriva dubine Božje (1 Kor 2,10).
 22. Duh nam objavljuje ono što nam je dano od Boga (1 Kor 2,12).
 23. Duh prebiva u nama (Rim 8,9; 1 Kor 3,16; 2 Tim 1,14; Ivan 14,17).
 24. Duh govori nama, u nama i kroz nas (1 Kor 12,3; 1 Tim 4,1; Otk 2,11; Heb 3,7; Mt 10,20; Djela 2,4; 8,29; 10,19; 11,12; 11,28; 13,2; 16,6-7; 21,4; 21,11).
 25. Duh je posrednik po kojem smo u tijelo Kristovo kršteni (1 Kor 12,13).
 26. Duh donosi slobodu (2 Kor 3,17).
 27. Duh nas preobražava u sliku Krista (2 Kor 3,18).
 28. Duh u našim srcima kliče: “Abba! Oče!” (Gal 4,6).
 29. Duh nam omogućuje da očekujemo pravednost (Gal 5,5).
 30. Duh nas opskrbljuje s Kristom (Fil 1,19).
 31. Duh daje vječni život (Gal 6,8).
 32. Duh nam daje pristup Bogu Ocu (Ef 2,18).
 33. Duh nas (sve zajedno) ugrađuje u prebivalište Božje (Ef 2,22).
 34. Duh nam objavljuje otajstvo Boga (Ef 3,5).
 35. Duh jača naš duh (Ef 3,16).
 36. Duh nam omogućuje da se pokoravamo istini (1 Pet 1,22).
 37. Duh nam daje do znanja da Isus ostaje u nama (1 Iv 3,24; 4,13).
 38. Duh ispovijeda da je Isus došao u tijelu (1 Iv 4,2).
 39. Duh govori: “Dođi, Gospodine Isuse!”, zajedno sa Zaručnicom (Otk 22,17).
 40. Duh je izlio Božju ljubav u naša srca (Rim 5,5).
 41. Duh svjedoči o istini po našoj savjesti (Rim 9,1).
 42. Duh nas uči (1 Kor 2,13; Ivan 14,26).
 43. Duh nam daje radost (1 Sol 1,6).
 44. Duh omogućuje da se propovijeda evanđelje (1 Pet 1,12).
 45. Duh nas potiče (2 Pet 1,21).
 46. Duh zna ono što je u Bogu (1 Kor 2,11).
 47. Duh izgoni demone (Mt 12,28).
 48. Duh nam doziva u pamet sve što je Isus rekao (Ivan 14,26).
 49. Duh nas tješi (Djela 9,31).
 50. Duh neke čini nadglednicima u crkvi, a neke(kroz tijelo) šalje van sijati (Djela 20,28; 13,2).

Duh Sveti nas sjedinjuje sa Isusom Kristom i Njegovim tijelom. Duh nam otkriva Krista, daje nam Njegov život i čini da Krist živi u nama. Duh uzima iskustva Isusa – Njegovo utjelovljenje, službu, raspeće, uskrsnuće i uznesenje – i donosi ih u naše vlastito iskustvo.

Autor: Frank Viola; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Frankviola.org