NaslovnicaDuhovnostZašto Biblija kaže da žene trebaju učiti u podložnosti?

Zašto Biblija kaže da žene trebaju učiti u podložnosti?

Apostol Pavao savjetuje Crkvu u Korintu da "žene trebaju učiti u podložnosti". Što znači ovaj biblijski stih? Jesu li žene manje vrijedne od muškaraca?

Pavao je Timoteju dao naputke u vezi širokog raspona tema. U 2. i 3. poglavlju Pavao govori o ulogama muškaraca i žena. Ovdje daje i poznatu uputu: „Žena neka u miru prima pouku sa svom podložnošću.“ (2. Timoteju 2, 11)

Nakon ovoga slijedi iduća izjava: „Poučavati pak ženi ne dopuštam, ni vladati nad mužem, nego – neka bude na miru.“ (2. Timoteju 2, 12)

U ovome kontekstu, Pavao daje točno određene naputke za žene i muškarce u crkvi. Piše da muškarci trebaju moliti, da trebaju podizati ruke i da trebaju biti posvećeni, bez gnjeva i razdora. (1. Timoteju 2, 8) Pavao u 9. stihu piše upute ženama i koristi izraze ”na isti način” odnosno ”slično tomu”.

Ovime pokazuje da piše o ženama na isti način kao što piše o muškarcima. Pavao nadalje piše o tome kako bi se žene trebale ponašati i što želi da čine. Upućuje žene neka ne ukrašavaju svoju kosu pletenicama, zlatom, biserjem niti skupim ukrasima (1. Timoteju 2, 9), nego neka ih obilježava činjenje dobrih dijela i pobožnost. (1. Timoteju 2, 10) Pavao dodaje sljedeće: „Žena neka u miru prima pouku sa svom podložnošću.“

To ne znači općenito da žene ne smiju govoriti u javnosti; ovo se odnosi na kontekst podučavanja ili prikazivanja autoriteta nad muškarcem. (1. Timoteju 2, 12) Pavao objašnjava da je temelj ovih uputa red kako je svijet stvaran. Adam je stvoren prvi, a nakon toga Eva. (1. Timoteju 2, 13)

U Korinitu je bila sramota da žene govore na javnim skupovima

Nekoliko desetljeća ranije, Pavao je dao slične upute korintskoj crkvi, o ženama i o tome kako trebaju koristiti darove prorokovanja i govorenja u jezicima. Pavao je napisao da žene na javnim okupljanjima trebaju šutjeti, s obzirom na korištenje tih darova. (1. Korinćanima 14, 34) U Korintu je bilo sramota kada bi žene govorile na javnim okupljanjima. (1. Korinćanima 14, 35) Pavao naglašava ozbiljnost tih uputa (1. Korinćanima 14, 36-38) te propisuje da se te upute treba slijediti i tako održavati red. (1. Korinćanima 14, 40)

Slično kao i u svojim uputama koje je uputio Timoteju i u uputama za korintsku crkvu Pavao ukazuje na poredak stvaranja: žena je bila stvorena radi muškarca. (1. Korinćanima 11, 9) Muškarci i žene su međusobno ovisni. (1. Korinćanima 11, 11-12) Red stvaranja ne umanjuje jednakost muškaraca i žena, ali opisuje različite uloge i aktivnosti, koje su u skladu s jedinstvenim obilježjima muškarca i žene.

Time što je spomenuo red stvaranja u 1. Timoteju 2, 13, Pavao Timoteja upućuje na zapis knjige Postanka i na zamisao koja tvrdi da je žena stvorena kao drugi dio Adama, kao Adamova pomoćnica, suradnica. Eva je stvorena kao jednaka Adamu, kako bi mu pomogla u ispunjavanju plana kojeg Bog ima za čovječanstvo. Timotej bi bio svjestan uputa koje je Pavao uputio Korinćanima i razumio bi upute, koje je njemu Pavao dao unutar tog konteksta. Ovo pomaže u dodatnom pojašnjavanju toga zašto nadglednik crkve treba biti muškarac. (1. Timoteju 3, 1-2)

Žene i muškarci su jednaki u Tijelu Kristovom

Svrha razlikovanja zadaća ovisno o spolovima nije bila samo da žena treba učiti u pokornosti ili da muškarac treba biti nadglednik unutar crkve; razlikovanje uloga pomoglo je u podsjećanju crkve, kao i promatrača, na podrijetlo čovjeka i na Božje stvaranje. To je razlog zbog kojeg je Pavao bio jasan u objašnjavanju razlikovanja spolova, čak i do mjere da je bio određen u vezi toga kakva treba biti kosa u žena i muškaraca. (1. Korinćanima 11, 14-15)

Muškarci i žene su nasljednici Kristovog milosrđa (1. Petrova 3, 7). Potpuno su jednaki u Tijelu Kristovom (Galaćanima 3, 28), no kako bi bolje prikazali plan kojeg Bog ima za muškarce i žene, muškarci i žene ispunjavanju drugačije uloge.

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Ivan H.