Pronađoše Mariju, Josipa i novorođenče. Nadjenuše mu ime Isus

Evanđelje dana za ponedjeljak, 1. siječnja 2024. godine: “Pronađoše Mariju, Josipa i novorođenče. Nadjenuše mu ime Isus.” (Luka 2, 16-21)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i pronađu Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše rečeno o tom djetetu. A svi koji su to čuli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slaveći i hvaleći Boga za sve što su čuli i vidjeli kako im je bilo rečeno.

Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao anđeo prije njegova začeća. (Luka 2, 16-21)

Evanđelje dana – komentar

Čim su anđeli otišli, pastiri pohitaše u Betlehem i pronađu Mariju i Josipa, i Isusa gdje leži u jaslama. Potanko su izvijestili o anđelovu pohodu, što je među okupljenima u štali izazvalo veliko čuđenje. Ali Marija je duboko u sebi razumjela što se događa; pohranjivala je sve to i razmišljala o tome u svome srcu.

Pastiri se vratiše svojim stadima, ushićeni svime što su čuli i vidjeli, preplavljeni štovanjem Boga.

Ako dopustimo da nas Isusovo rođenje dotakne, ono može u nama proizvesti iste tri vrste reakcija kao i za one koje je prvotno dotaklo. Seljani su bili začuđeni pričom — a i mi, jer nas je Bog toliko volio da je poslao svog sina. Marija je pohranila riječi i događaje u svoje srce kao blago — a isto tako i mi, kada s ljubavlju, radošću i iščekivanjem čitamo priču o Isusu. Pastiri su se vratili svom poslu, ali su to učinili s radošću i hvalom znajući da njihov svijet nikada neće biti isti. Bog je došao i posjetio nas. Pokazao nam je svoju ljubav. Omogućio nam je da život ne prestaje smrću. Stoga ovu priču i ovo dijete pozdravljamo sa zaprepaštenjem, uzimajući svaki događaj i svaku riječ kao blago, dok prinosimo svoju srdačnu hvalu Bogu za Njegovu veliku ljubav prema nama.

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

O Svemogući i Bože, tako si veličanstven, a opet tako pristupačan nama malenima. Hvala Ti što si nam se približio kada ti se mi sami nismo mogli približiti. Hvala Ti što nam poslao najveći dar, Sina Svoga Isusa Krista, tako da i mi možemo od sada pa nadalje radosno i ispunjeno živjeti. U Njegovo Ime Ti za sve zahvaljujemo, amen.

NAJNOVIJE!