Možemo li riječima pomicati gore i planine? Što je Isus mislio kada je to rekao u Marku 11,23?

U Markovom evanđelju čitamo kako Krist izgovara zapanjujuću izjavu: „Zaista, kažem vam, rekne li tko ovoj gori: `Digni se i baci u more!` i u srcu svome ne posumnja, nego vjeruje da će se dogoditi to što kaže – doista, bit će mu!“ (Mk 11,23)

Znači li to da zaista riječima možemo pomicati gore i planine? Je li istina da možemo dobiti sve što poželimo i može li nešto jednostavno nastati samo ako to riječima izgovorimo? 

Prije svega, ne, Krist ovdje ne uči da mi našim riječima zapravo možemo pomicati planine ili da možemo imati sve što želimo ako samo budemo tako vjerovali. Umjesto toga, Krist uči važnu lekciju o vjeri, molitvi i Božjoj sili. 

Vratimo se natrag i pogledajmo na kontekst. Dan prije nego što je izgovorio ovu izjavu, Krist je došao do stabla smokve i očekivao je da će ondje pronaći plod. Na Njegovo razočaranje, nije pronašao ploda. (Marko 11, 13) Krist je nakon toga prokleo smokvu uz riječi: „Nitko nikada više ne jeo s tebe!” Čuli su to njegovi učenici”.“ (Marko 11, 14) Idućega dana kada su prolazili pokraj tog smokvinog drveta, dogodilo se sljedeće: „Kad su ujutro prolazili mimo one smokve, opaze da je usahla do korijena. Petar se prisjeti pa će Isusu: “Učitelju, pogledaj! Smokva koju si prokleo usahnu”.“ (Marko 11, 20-21) Učenici su bili zapanjeni sa dvije stvari: silom Kristovih riječi i brzinom kojom se smokva osušila.

“Sve što god zamolite i zaištete, vjerujte da ste postigli i bit će vam” 

Tada im Krist izgovara sljedeće riječi: „Imajte vjeru Božju. Zaista, kažem vam, rekne li tko ovoj gori: `Digni se i baci u more!` i u srcu svome ne posumnja, nego vjeruje da će se dogoditi to što kaže – doista, bit će mu! Stoga vam kažem: Sve što god zamolite i zaištete, vjerujte da ste postigli i bit će vam”!“ (Marko 11, 22-24)

Može li se ovaj stih primijeniti na današnje vjernike? Da. Cijelo jedanaesto poglavlje Markovog evanđelja primjenjivo je i danas. U Marku 11, 24 i ponovno u 25. stihu Krist jasno pokazuje da govori o molitvi, a svatko od nas pozvan je moliti. (1. Solunjanima 5, 17) U ovome stihu, koji dolazi nakon lekcije o smokvinu stablu, Krist uči dvije stvari vezane uz molitvu: 

  1. Trebamo moliti u vjeri, bez sumnje, što je istina koja je objašnjena i drugdje: „Ali neka ište s vjerom, bez ikakva kolebanja. Jer kolebljivac je sličan morskom valovlju, uzburkanu i gonjenu. Neka takav ne misli da će primiti što od Gospodina, čovjek duše dvoumne, nepostojan na svim putovima svojim.“ (Jakovljeva 1, 6-8) Trebamo moliti bez imalo sumnje. 
  2. Trebamo moliti smjelo, trebamo biti hrabri čak i onda kada situacija izgleda nemoguće. Bog je Bog nemogućega. (Luka 1, 37) Ništa ne stoji na Njegovom putu. 

VIDI OVO: Bog uvijek uslišava molitvu osobe koja ovo moli

Na koju planinu se odnose Isusove riječi?

Planina na koju se odnose Kristove riječi je Maslinska gora. Prikazi koje Krist koristi, planine koja čupa svoje korijenje i baca se u more, je usporedba, ali je i više od toga. Maslinska gora mjesto je Kristovog budućeg povratka, kada će se gora doslovno pomaknuti: „Noge će mu, u dan onaj, stajati na Gori maslinskoj koja je nasuprot Jeruzalemu na istoku. I raskolit će se Gora maslinska po srijedi, između istoka i zapada, u golemu dolinu: jedna će se polovina pomaknuti na sjever, druga na jug.“ (Zaharija 14, 4)

Ne smatramo da je Krist mislio da će se gora doslovno baciti u more. Maslinska gora na koju je Krist ukazivao odnosila se na ogromne prepreke i nemoguće situacije. Mi tražimo duhovne potvrde. Kod oblikovanja učenja i utemeljivanja prakse, gledamo cjelokupno učenje Biblije o nekoj temi.

Kada govorimo o učenju vezanom za molitvu, gledamo na cijelo Pismo i pronalazimo da trebamo moliti Ocu (Matej 6, 9), po autoritetu kojeg imamo od Sina (Ivan 16, 24), za dobre i potrebne stvari (Matej 7, 11; Filipljanima 4, 19), iz pravednog i zahvalnog srca (Jakovljeva 5, 16; Filipljanima 4, 6), uporno (Luka 18, 1), nesebično (Jakovljeva 4, 3), po vjeri (Jakovljeva 1, 6) i u skladu s Božjom voljom. (1. Ivanova 5, 14) Biblija pokazuje jasnom činjenicu da molitva ne znači samo željeti da se nešto dogodi i očekivati da će se to nešto dogoditi, prema onome kako i kada mi to želimo. 

Ako Bog želi da se neka planina makne, ona će biti maknuta

Kako bi vjernik ove istine trebao primjenjivati danas? Primjenjujemo istinu iz Marka 11, 23 svaki puta kada se molimo za sinove i kćeri koji žive u pobuni. Svaki puta kada molimo za mrzovoljnog ateista koji nam ide ususret. Svaki puta molimo za širenje Evanđelja u ona društva koja su poznata po opiranju Evanđelju. Svaki puta molimo za omekšavanje tvrdih srca, za otvaranje zatvorenih umova i za utišavanje zlih jezika. Kristove riječi nisu jamstvo da će naše molitve ukloniti rakove, spriječiti tornado ili da će nas učiniti bogatašima. No, ako Bog želi da se neka planina makne, ona će biti maknuta. Trebamo moliti hrabro, u vjeri. 

Učitelji Biblije ponekad se oslanjaju na stihove iz Marka 11, 23, kako bi pokazali da njihove riječi sadrže posebnu silu. Ovo je izokretanje biti stiha. Prema učenjima Riječi života, dogodit će sve ono za što vjerujemo da je pod našom kontrolom. Vjera je sila koja oblikuje našu stvarnost, a naše riječi posjeduju nevjerojatnu silu. No prema Bibliji, Bog je Onaj koji kontrolira sve što se događa. Vjera u Njega i Njegove suverene planove daje nam pouzdanje, čak i onda kada smo suočeni s naizgled nemogućim situacijama. 

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Ivan H.