Koje je najduže ime u Bibliji? Zašto je toliko važno?

Najduže ime u Bibliji nalazi se u 8. poglavlju Knjige proroka Izaije. Pripada imenu djeteta od Izaije i “proročice”.

Reče Jahve: “Uzmi veliku ploču i napiši na njoj ljudskim pismom: Maher Šalal Haš Baz – Brz grabež – hitar plijen. Potom uzeh vjerne svjedoke, svećenika Uriju i Zahariju, sina Berekjina. Približih se proročici te ona zače i rodi sina. Jahve mi reče: “Nazovi ga Maher Šalal Haš Baz, jer prije no što dijete počne tepati ‘tata’ i ‘mama’, nosit će se pred kralja asirskog sve bogatstvo Damaska i plijen Samarije. (Izaija 8, 1-4)

Značenje imena 

Maher Šalal Haš Baz bio je Izaijin drugi sin i znači “brzi grabež, hitar plijen.” To najduže ime bilo je upozorenje da se sud uskoro približava. Naime, Božjem narodu je prijetila asirska invazija koja je opisana u Izaiji 7, 17-25. Ova presuda pala bi na one koji su odbacili Božja upozorenja.

Gotovo godinu dana prije rođenja Maher Šalal Haš Baza, ime je nosilo poruku stanovnicima Jeruzalema. Svi znamo da je Božji narod često puta bio neposlušan Bogu i Njegovim zapovijedima. Ime ih je trebalo potaknuti da razmisle o njegovoj važnosti i pokaju se.

Ime Izaijinog prvog sina, Šear Jašub, znači “ostatak će se vratiti”. Ime ovog djeteta bilo je poticaj ljudima da se moraju vratiti Bogu. Također je značilo da će onih koji se vrate biti samo nekolicina. Ovo je slično onima koji su nakon Isusove smrti izabrali pravi put.

“O kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u Život i malo ih je koji ga nalaze.” (Matej 7, 14)

Iako se većina Božjeg naroda okrenula, Bog ih je i dalje želio spasiti. Ime Izaija znači “Jahve je spasenje”. Ta poruka spasenja zapravo je tema Izaijine knjige.

“Evo, Bog je spasenje moje, uzdam se, ne bojim se više, jer je Jahve snaga moja i pjesma, on je moje spasenje.” (Izaija 12, 2)

Svrha Izaije, Šear Jašuba i Maher Šalal Haš Baza

Izaiju i njegove sinove Bog je odredio da budu živi znakovi za Božji narod. Preko njih je Bog objavio vitalnu poruku svom narodu. Svako je ime u fazama bilo Božja poruka. Prvo ih Bog podsjeća na Njegovu ponudu spasenja (Izaija). Drugo ime je upozorenje da će Bog prihvatiti one koji Mu se vrate (Šear Jašub). Konačno, treće ime je bilo upozorenje za nadolazeće uništenje (Maher Šalal Haš Baz).

Bog nije kaznio Izraelce u potpunosti u vrijeme Izaijinog prvog sina. To je bilo zato što je još uvijek bilo nekih koji su bili otvoreni za pokajanje. Međutim, kad se Maher Šalal Haš Baz rodio, vrijeme za pokajanje je već gotovo isteklo.

Bog se koristio imenima Izaije i njegovih sinova kao nastavnim sredstvom kako bi pomogao svome narodu da shvati plan spasenja. Božji je plan uvijek spasiti. To je značenje Isusova imena.

“Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.” (Matej 1, 21)

Što nam najduže ime u Bibliji danas govori?

Živimo u vremenu kada su se mnogi ljudi, koji su nekoć poznavali Boga, okrenuli od Njega. To je znak Isusova skorog dolaska.

“Neka vas nitko ne zavede ni na koji način. Jer ako prije ne dođe onaj otpad i ne otkrije se Čovjek bezakonja, Sin propasti … ” (2. Solunjanima 2, 3)

Kao što je Božji narod u doba Izaije trebao poruku upozorenja, tako i danas ljudi trebaju istu poruku. Još danas se svatko može spasiti od nadolazećeg Božjeg gnjeva.

Prvo, čovjek mora razumjeti poruku spasenja po Isusu Kristu.

“Ta Bog nas nije odredio za gnjev, nego da imamo spasenje po Gospodinu našem Isusu Kristu.” (1. Solunjanima 5, 9)

Zatim je potrebno pokajati se za svoje grijehe.

Petar će im: “Obratite se i svatko od vas neka se krsti u ime Isusa Krista da vam se oproste grijesi i primit ćete dar, Duha Svetoga. Ta za vas je ovo obećanje i za djecu vašu i za sve one izdaleka, koje pozove Gospodin Bog naš.” I mnogim je drugim riječima još svjedočio i hrabrio ih: “Spasite se od naraštaja ovog opakog!” (Djela 2, 38-40)

Konačno, moramo živjeti spremni za susret sa svojim Gospodinom koji uskoro dolazi.

A svemu se je kraj približio. Budite dakle mudri i budni u molitvama!(1. Petrova 4, 7)

PROČITAJTE JOŠ: