Sloboda ljubavi je nešto što svijet ne može razumjeti. Sloboda da se bude milostiv i da se život živi na drugačiji način, to je donijela krv Kristova.

Sloboda je svima dana po Duhu Svetome.

Povezanost između ljudskog uma i tijela je nevjerojatna. Iz tog razloga je Pavao Crkvu uspoređuje s ljudskim tijelom, jer se radi o organizmu unutar kojega su članovi povezani jedni s drugima, bez obzira na razlike. Pavao kaže da je to tako zbog Duha koji da je spasenje svakome onome tko vjeruje da je Isus umro za njegove grijehe.

„Jer kao što je tijelo jedno i udove ima mnoge, a svi udovi tijela, premda su mnogi, jedno su tijelo, tako i Krist. Jer jednim Duhom mi se svi krstimo u jedno tijelo, bili Židovi ili neznabošci, ili robovi ili slobodni; i svi se jednim Duhom napojismo“. (1. Korinćanima 12, 12-13)

Što ovo znači za nas? Pavao nastavlja i govori da s obzirom na to da je tijelo ujedinjeno, niti jedan član ne može reći ”tebe ne trebamo” ili ”ti ovdje ne pripadaš”. (1. Korinćanima 12, 21-23) Nitko ne može reći svome bratu ili svojoj sestri čije ime je isto na usnama Isusa koji je visio na križu da ”vaše brige nisu naše brige” i da jedni za druge nemaju odgovornosti.

PROČITAJTE: Spašeni, ali ne i slobodni od grijeha?

Nasuprot, mi kao dijelovi jednog tijela trebamo biti svjesni drugih članova na način kao što je to slučaj kod jednoga tijela. Pavao je ukoravao crkvu u Korintu koju su mučile podjele, svađe, sebičnost i neljubaznost i podsjećao ih je da su u zajedništvu kao jedno tijelo.

A pristojni udovi naši ne trebaju ništa. Ali Bog složi tijelo i slabijemu udu više dade časti. Da ne bude razdora u tijelu, nego da se udovi jednako brinu jedan za drugoga. I ako strada jedan ud, s njim stradaju svi udovi; ili ako se slavi jedan ud, s njim se raduju svi udovi“. (1. Korinćanima 12, 24-26)

Odgovornost kršćana nije zbog dužnosti nego zbog ljubavi. Sloboda ljubavi je nešto što svijet ne može razumjeti. Sloboda da se bude milostiv i da se život živi na drugačiji način, to je donijela krv Kristova. Ova stvarnost jest nova stvarnost koja stvara.

Kao što je Augustin pisao, „jednostavno jedinstvo će prebivati zauvijek u svecima kao što nam piše u Djelima Apostolskim: ”mnoštvo vjernika je imalo jedno srce i jednu dušu. Ujedinjeni u umu i iskreni, odvojeni od ogromnog mnoštva stvari koje su nastajale samo da bi nakon toga nestale, ako ćemo se čvrsto držati za Gospodina i jednoga Boga biti ćemo zaljubljenici u vječne stvari i jedinstvo“.

Sloboda je prikazana našim jedinstvom u Duhu

Pavao opominje ljude iz crkve neka se brinu jedni o drugima kako da je patnja drugih njihova patnja te da se raduju kada se drugi raduju. Evanđelje je puno više od mene i mog osobnog interesa.

Dobro je za crkvu da ovo primjenjuje. Velik broj vjernika pati zbog mnogočega. Da slomite ruku to ne biste ignorirali ili poricali. Imali biste poteškoće pri funkcioniranju u životu kao što ste funkcionirali prije toga. Isto tako ako je član tijela Kristovog u patnji, utamničen, zlostavljan, gladan ili žedan, cijelo tijelo će to osjećati. Crkva nije samo skup ljudi, već globalna zajednica Kristovih sljedbenika. Pisac Poslanice Hebrejima nas podsjeća na ovo zajedništvo:

Sjećajte se sužanja, kao da ste s njima zasužnjeni; onih, koje zlostavljaju, kao da ste i sami u tijelu“! (Hebrejima 13, 3)

Ovo je način ljubavi u tijelu Kristovom. Voljeti ”svoga bližnjega kao samoga sebe” na način da ponesemo terete drugih kao da su tereti naši.

PROČITAJTE: Želite biti slobodni od grijeha s kojim se borite već duže vremena? Ovo je tekst za vas!

Sloboda je učenje nošenja križa s drugima.

Krist na križu je nosio najveći teret – naše grijehe. U svom tijelu i duhu On je plakao s onima koji su plakali. Na svome tijelu je nosio je ožiljke okrutnosti i zlostavljanja grešnih ljudi. Ne samo da se sjetio onih koji su bili u zatvorima već je i sam bio utamničen zbog njih i zbog onih koji su ih utamničili tako da i zlostavljač i zlostavljani mogu biti spašeni.

Kao što je Isus davao upute svojim učenicima, „blagoslivljajte one koji vas proklinju, molite za one koji vas zlostavljaju“ (Luka 6, 28). To možemo činiti samo zbog Kristovog djela na križu. Dobre vijesti, odlične oslobađajuće vijesti su ta je Krist bio utamničen, napušten, zlostavljan za dobrobit svoga tijela – Njegove crkve.

Apsurd križa je najveće djelo ljubavi u povijesti svijeta i on nas potiče da reagiramo. Povezani u ujedinjeni krvlju Janjeta, tako da svaki ima korisnu funkciju i mjesto Božje slike na kojoj je Krist glava, vjernici su novo stvorenje. Oni su oslobođeni od ropstva grijeha i smrti i sada rade u svijetu, noseći svoje križeve i postajući svjedocima istine i života koji je njihov zauvijek.

Ova sloboda Tijela Kristova je nadnaravna, novo Kraljevstvo slobode koje djeluje u svijetu po Duhu Svetome. Kada je crkva ujedinjena, ona postaje svjedokom beskonačne stvarnosti u ovome dobu koja je simbolizirana krštenjem. Umiranjem za grijehe ovoga svijeta Njegov posljednji čin ljubavi i služenja oslobodio nas je kako bismo mogli požrtvovno voljeti druge tako kao da su njihovi tereti naši.

Autorica: Leah Baugh; Prijevod: Ivan H.; Izvor: corechristianity.com