Zašto je Bog stvorio Zemlju?

Zašto je Bog stvorio Zemlju i sve što postoji na njoj? Ukratko, učinio je to za Svoju vlastitu slavu. Pogledajmo nekoliko stihova koji ovo jako dobro objašnjavaju.

„Ta u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, bilo Vrhovništva, bilo Vlasti – sve je po njemu i za njega stvoreno.“ (Kološanima 1, 16)

Rimljanima 11, 36 uči: „Jer sve je od njega i po njemu i za njega! Njemu slava u vjekove! Amen.“

Sve se stvari događaju, jer Bog tako želi u skladu sa Svojom voljom za sve vjekove. Bog sve drži i sve je stvoreno za Boga. Cijela je Zemlja Njegova. Mi smo Njegovi. Sve što je On stvorio, stvorio je sa svrhom i sebi za slavu. „Nebesa proglašavaju Božju slavu.“ (Psalam 19, 1) Bog je kroz stvorenje svoja nevidljiva obilježja učinio nama vidljivima. (Rimljanima 1, 20)

Osim toga, ljudi ispunjavanjem Božje svrhe proslavljaju Boga. Pozvani smo na život onakvog života koji će proslavljati Boga. (Matej 5, 16; 1. Petrova 2, 12) Postajemo sudionici Božje slave nakon što postanemo Kristovi sljedbenici.

Duh Sveti preobražava nas na Kristovu sliku kroz postupak posvećenja, koji traje cijeli život. (Rimljanima 8, 29; 2. Korinćanima 3, 18) Kako se mijenjamo iz slave u slavu, tako ukazujemo na Boga i svjedočimo Njegovom veličanstvu na Zemlji.

Je li nas Bog stvorio zato što je bio usamljen ili zato što je htio da Ga se štuje?

Bog nas je stvorio iz svoga zadovoljstva. Iako će mnogi reći da nas je Bog stvorio kako bismo Ga štovali, za zajedništvo s Njime ili iz drugih razloga, Biblija nam ne govori niti jedan drugi razlog zašto nas je Bog stvorio, osim radi vlastite slave. Znao da Bog nije bio usamljen. Vidimo nekoliko puta u Bibliji da je Bog savršeno zadovoljan sam sa sobom.

Otac, Sin i Duh bili su u slavi od davnina i uživali su u međusobnoj prisutnosti. Na Isusovom krštenju vidimo da se Otac raduje u svome Sinu, u kome Mu je bila sva milina. Kada se Isus molio Ocu, o čemu čitamo u Ivanu 17, vidimo kako Isus govori o vremenu koje je proveo sa svojim Ocem prije stvaranja svijeta. Isus je bio s Ocem tada, kao što je sada.

Iako je Bog ljubomoran na svoju slavu i premda nas neprestano uči neka ne štujemo nikakvog drugog boga, Bogu ne treba naše štovanje. Bog od nas ne treba ništa. No, Bog je suosjećajan i pun ljubavi. Bog želi biti s nama. U Edenskom vrtu, Bog je hodao zajedno s čovjekom. U knjizi Izlaska vidimo da Bog daje točne upute za izgradnju Šatora sastanka, kako bi Bog mogao boraviti sa svojim narodom. Bog je postavio svoj šator među nama tako što je uzeo obličje čovjeka. (Ivan 1, 14; 1, 17)

Bog je dostojan primiti našu slavu

Bogu ne trebaju ni Zemlja ni ljudi. No želio je stvoriti i jedno i drugo te je stvorio Zemlju i ljude za nešto dobro. Zbog toga, Božja djeca mogu se pridružiti dvadeset i četiri starca u slavljenju, kako je opisano u knjizi Otkrivenja:

„Dostojan si, Gospodine, Bože naš, primiti slavu i čast i moć! Jer ti si sve stvorio, i tvojom voljom sve postade i bi stvoreno!“ (Otkrivenje 4, 11)

Izvor: Biblword.net; Prijevod: Ivan H.

NAJNOVIJE!