Divovi u Bibliji

Divovi se spominju odmah u prvoj knjizi Biblije. Tko su bili divovi u Starom zavjetu i odakle su oni došli?

Riječ koju Biblija koristi za diva je u stvari pogrešan prijevod grčkih prevoditelja sedamdesetih godina 2. i 3. stoljeća prije Krista. Ali i drugi prevoditelji su se poveli za greškom grčkih prevoditelja. Također su hebrejsku riječ “gibor” preveli kao “div”, a ova riječ zapravo znači “moćan čovjek, ratnik”.

Postoje i neki moderni prijevodi poput koji koriste ispravan prijevod “moćan čovjek, ratnik”, a ne “div”. Ali ovi ljudi su bili moćni s razlogom – bili su ogromni.

Biblijski stihovi o divovima

Na mnogo mjesta u Bibliji se riječ “div” ne koristi iako je tako prevedeno, ali ovo ne znači da su ti ljudi bili mali. Prorok Amos je napisao: “Ja pred njima istrijebih Amorejce visoke k’o cedar, jake poput Hrašća, ja uništih i plod na njima i korijen pod njima.” (Amos 2,9). Amorejci su bili ljudi koje su Izraelci sreli kada su ulazili u Obećanu Zemlju.

Kada je Mojsije poslao 12 špijuna u Obećanu Zemlju, njih 10 se vratilo s lošim izvještajem, govoreći: “Ali je jak narod koji u onoj zemlji živi, ​​gradovi su utvrđeni i vrlo veliki. A vidjesmo ondje i potomke Anakove.” (Brojevi 13,28). Ali tko su bili Anakovci? Anakovci su bili potomci Nefila. U Postanku 6,4 piše da su sinovi Anaka bili dio Nefila koji su opisani kao sinovi Božji, ali Nefili i kćeri ljudske su bili dio ljudske vrste.

Očito je da su potomci Nefila bili i dalje prisutni stotinama godina kasnije kada je Mojsije poslao špijune u Kanaan, a izvještaj koji su donijeli je ovako glasio: “Vidjesmo ondje i divove – Anakov potomstvo od divova. Činilo nam se da smo prema njima kao skakavci. Takvi bijasmo i njima.” (Brojevi 13,33).

Potomci divova

Visina Nefilovih sinova se treba prevesti u naše mjerne jedinice. U Ponovljenom zakonu 3,11 kaže: “bašanski kralj Og jedini je od preostalih Refaimovaca. Krevet njegov, odar od željeza, još se nalazi u Rabi, gradu sinova Amonovih: deset je lakata – običnih lakata – dug, a četiri lakta širok.”

Ovo znači da je krevet kralja Oga bio visok 3 metara, a širok skoro 2. Iako je krevet uglavnom veći od ljudi 0,3 metara, dugačak krevet bi bio potreban za čovjeka diva. Ovi divovski ratnici su i dalje bili prisutni kada je David bio kralj, i “poslije toga opet izbi rat s Filistejcima u Gezeru; tada je Hušanin Sibkaj pogubio sipaju, koji je bio od Refaimovih potomaka (divova); i bili su pokoreni.” (1. Ljetopisa 20,4). Hebrejska riječ iskorištena za divove se nekada prevodi kao riječ “refa”, što znači “veliki” ili “div”. Dakle, ovo su bili ljudi, a ne super rasa polu anđela i polu čovjeka. Toga nema u Bibliji.

Nefili

Neki vjeruju da su Nefili rasa od polu anđela i polu čovjeka, dok drugi vjeruju da su anđeli sišli s neba, ili čak pali anđeli, te imali odnose sa zemaljskim ženama kako bi stvorili super rasu divova. Međutim, to ne piše u stvari u Bibliji.

Mnogi su u ovo povjerovali na temelju onoga što je zapisano u Postanku 6,4: “U ona su vremena – ai kasnije – na zemlji bili Nefili, kad su Božji sinovi općili s ljudskim kćerima pa im one rađale djecu. To su oni od starine po snazi ​​glasoviti ljudi.” Opet bih vas podsjetio da riječ” Nefil”znači “div”.

A s obzirom da je Isus rekao da se anđeli ne mogu ženiti ni udavati (Matej 22,30), ovo nisu mogli biti anđeli. Anđeli se ne mogu razmnožavati, niti se mogu vjenčavati. Dakle, uvjerenje da je grupa anđela sišla s neba da bude sa ženama se ne nalazi u Pismu. U stvari, to nisu bili anđeli, već “od starine po snazi ​​glasoviti ljudi”. Bili su ljudi, dakle, a ne anđeli.

Divovi danas

Postoje li i danas divovi? Ako razmišljamo o povijesti čovjeka, onda postoje i divovi koji su viši od prosječne ljudske visine. U stvari, najviše ljudsko biće za koje znamo je bio Amerikanac, Robert Wadlow, koji je umro 1940., bio je visok oko 2,7 metara. Zatim znamo za Johna Rogana, koji je umro 1905., a bio je visok 2,6 metara, i za Johna Carrolla, tko je bio visok 2,63 metara. Ali ovi Amerikanci nisu bili jedini. Postoji mnoštvo ljudi koji su rođeni nakon 1935. i bili su viši od 2,5 metara.

Golijat iz Gata je bio filistejski div kojega je David pobijedio dok je još bio tinejdžer. Međutim, povjesničar iz prvog stoljeća Josip se slaže s grčkim prijevodom Septuaginte da je Golijat bio visok otprilike 2,05 metara. Razmislite o činjenici da je prosječan Židov iz tog vremena bio visok otprilike 1,7 metara, tako da je za Židova 2,05 metara bilo najbliže divu.

Zaključak

Previše ljudi je nagađalo o ovim divovima u Starom zavjetu. Istina je da su to bila divovska ljudska bića u usporedbi s ondašnjim ljudima. Bilo je nekoliko ovih divova koji su opstali do vremena izraelske države, ali kako idemo dalje u povijest Izraela, njihov broj se smanjuje. Do tada oni su u potpunosti nestali i iz povijesti i sa stranica Biblije.

Umjesto da ulazimo u rasprave o detaljima ove teme, zašto se ne bismo usredotočili na to da smo svi beznačajni naspram strašnog i moćnog Boga. Nijedan div nije veći od Boga. Svi su kao prašina. Samo se Bog treba slaviti, obožavati i poštovati. Nijedno ljudsko biće nije vrijedno takve časti, bez obzira na veličinu.

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Ivana R.; Izvor: Faithinthenews.com

PROČITAJTE JOŠ: