Duh ga je vodio pustinjom, gdje bijaše iskušavan

Evanđelje dana za nedjelju, 6. ožujka 2022. godine: Duh ga je vodio pustinjom, gdje bijaše iskušavan. (Luka 4, 1-13)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Isus se, pun Duha Svetoga, vratio s Jordana i Duh ga četrdeset dana vodio pustinjom, gdje ga je iskušavao đavao. Tih dana nije ništa jeo, te kad oni istekoše, ogladnje. A đavao mu reče: »Ako si Sin Božji, reci ovom kamenu da postane kruhom.« Isus mu odgovori: »Pisano je: Ne živi čovjek samo o kruhu.«

I povede ga đavao na visoko, pokaza mu odjednom sva kraljevstva zemlje i reče mu: »Tebi ću dati svu ovu vlast i slavu njihovu jer meni je dana i komu hoću, dajem je. Ako se dakle pokloniš preda mnom, sve je tvoje.« Isus mu odgovori: »Pisano je: ’Klanjaj se Gospodinu, Bogu svomu, i njemu jedinomu služi!’« Povede ga u Jeruzalem i postavi na vrh Hrama i reče mu: »Ako si Sin Božji, baci se odavde dolje! Ta pisano je: ’Anđelima će svojim zapovjediti za tebe da te čuvaju.’ I: ’Na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen.’«
Odgovori mu Isus: »Rečeno je: Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega!« Pošto iscrpi sve kušnje, đavao se udalji od njega do druge prilike. (Luka 4, 1-13)

Evanđelje dana – komentar

U životu našega Gospodina nije bilo razdoblja u kojemu nije bio pun Duha Svetoga, ali se to ovdje osobito navodi u svezi njegovom kušnjom. Biti pun Duha Svetoga znači biti mu posve predan i biti potpuno poslušan svakoj Božjoj riječi.

Duh je Gospodina odveo u pustinju i ondje ga je četrdeset dana iskušavao đavao – dana u kojima naš Gospodin nije ništa jeo. Po isteku tih četrdeset dana došla je trostruka kušnja koja nam je dobro poznata. Zapravo, odigrala se na tri mjesta: u pustinji, na gori i u hramu u Jeruzalemu. Te su tri kušnje vezana za tri najjača poriva ljudskoga života – tjelesnu potrebu, želju za moći i posjedovanjem te želju za javnim priznanjem.

Prava Isusova ljudskost ogleda se u riječi ogladnje. To je bila meta prve kušnje, no Isus joj se odupro navodeći Sveto pismo (Ponovljeni zakon 8, 3). Poslušnost Božjoj Riječi važnija je od zadovoljenja tjelesne potrebe.

U drugoj kušnji đavao je pokazao Isusu sva kraljevstva svijeta, no Gospodin je naveo Ponovljeni zakon 6, 13 kako bi pokazao da se kao čovjek treba klanjati i služiti jedino Bogu.

U trećoj je kušnji đavao poveo Isusa u Jeruzalem, na vrh Hrama i predložio mu da se baci dolje, no, po treći put, Isus je odolio kušnji navodeći Bibliju. Ponovljeni zakon 6, 16 zabranio je iskušavanje Boga. Poražen mačem Duha, đavao napusti Isusa na neko vrijeme. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine Isuse, nakon što si proveo četrdeset dana posta i molitve pustinji, dopustio si da te Zli kuša. Đavao Te napao svime što je imao, a Ti si ga lako i brzo pobijedio, odbacivši njegove laži i obmane. Daruj mi milost koja mi je potrebna da nadvladam svaku napast na koju naiđem i da se potpuno oslonim na Tebe i Tvoju Riječ. Amen.

NAJNOVIJE!