Kako Krist gradi Svoju Crkvu?

Krist je rekao da će izgraditi svoju Crkvu. Kako Krist danas gradi Svoju Crkvu? 

Na Dan Pedesetnice smo prvi puta upoznati s Crkvom (Djela 2, 1-6) i vidimo na što je rana crkva bila usredotočena, što se vidi u Djelima 2, 46-47: „I svaki dan bili su jednako jednodušno u hramu, i lomili su kruh po kućama i primali hranu s radošću i priprosta srca. Hvalili su Boga i imali milost u svega naroda. A Gospodin je svaki dan umnožavao broj onih, koji su bili na putu spasenja.“ Razlog zašto su bili “jednodušni” bio je taj što ih je ujedinio Duh Sveti, koji je došao na dan Pedesetnice. Njihova je radost bila očita, čak i u progonu, jer su shvatili da zaista Krista i Njegovu poruka mrze, a ne samo njih.

Glava Crkve

Nakon što je Petar rekao Kristu: „Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga,“ (Matej 16, 16) Krist je odgovorio: „Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati.“ (Matej 16, 18) Petar nije bio stijena na kojoj bi Krist sagradio svoju crkvu i to je dobro, jer Petra odavno nema. Krist bi svoju Crkvu izgradio na činjenici da je On “Sin Boga živoga” i kao takav, On je glava Crkve (Efežanima 5,22-25; Kološanima 17-18a), tako da je Krist taj koji je izgradio svoju Crkvu.

Primijetite da je Krist rekao ”Ja ću izgraditi svoju Crkvu”, a ne: “Ti i ja, Petre, izgradit ćemo ovu Crkvu zajedno” ili “Ostali apostoli i ti izgradit ćete moju Crkvu.” Ne, to nije Petrova crkva, niti moja crkva, jer sam pastor, niti vaša crkva. To je Kristova Crkva i samo je On glava nad Crkvom. On je glava, a mi smo Tijelo (Rimljanima 12, 5, 1. Korinćanima 12, 12–27, Efežanima 3, 6; 4, 15–16; 5, 23, Kološanima 1, 18; 1, 24).

Tijelo Kristovo

Pod Tijelom Kristovim se u Novom zavjetu podrazumijeva Crkva; Crkva koju je Krist gradio i koju još gradi. Ta crkva već ima svoje zapovjedi: „Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.“ (Matej 28, 19) No nakon toga trebaju činiti sljedeće: „I učeći ih da drže sve, što sam vam zapovjedio.“ (Matej 28, 20) Ono što je Isus zapovjedio učenicima danas se nalazi u Novom zavjetu. Nakon što su spašeni, onda su posvećeni Božjom Riječju i Božjim Duhom. Crkva koju Krist gradi zasigurno je zaposleno tijelo, kako On priznaje djela Crkve govoreći: „Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.“ (Matej 25, 35-36)

Način kako Krist gleda kako to činimo za druge jest sljedeći: “…kada ste to učinili jednomu od ove moje najmanje braće, učinili ste meni”. (Matej 35,40) Crkva nije pozvana i uznesena na nebo nakon spasenja s dobrim razlogom. Imamo djela koja nam je Bog davno pripremio da hodam u njima (Efežanima 2,10). Krist može činiti da Njegova Crkva raste, koristeći nas kao sredstvo, ali samo Bog privlači ljude Kristu (Ivan 6, 44). On nam još uvijek dopušta veliku prednost sudjelovanja u procesu spasenja, iako znamo da samo Bog spašava (Djela 4,12; 16,30-31).

Kristova ljubav

Jedan od najmoćnijih načina kako privući ljude Kristu jest da živimo poput Krista. To znači da živimo požrtvovno, pazimo na interese drugih i cijenimo ih bolje od sebe. Ljubav je argument snage za postojanje Boga i pobožna ljubav identificira ono tko jesu, a tko nisu Kristovi učenici. Krist je rekao svojim učenicima, a nadalje, kaže i nama danas: „Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge.“ (Ivan 13, 34) Kako ih je Isus volio? Dajući svoj život kao otkupninu (Marko 10,45)! Dakle, ljubav može biti snažno uvjerljiva, jer je po ovoj samopožrtvovnoj ljubavi: „…će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge.“ (Ivan 13, 35) Mislim da pod “svi ljudi” misli na svece i ne spašene. Spašeni i izgubljeni znat će tko su Isusovi učenici, ne po odlasku u crkvu ili po stihovima iz Biblije, već po “ljubavi jednih prema drugima”. To je vrsta ljubavi koju Krist može koristiti kao sredstvo za izgradnju svoje Crkve, ali opet, On gradi, ali nas može koristiti kao dio tog procesa izgradnje.

Zaključak

Bog nam je dao ono što nismo zaslužili i to je bila Njegova milost i milosrđe, ali je uskratio ono što smo trebali dobiti, a to je Njegov sveti gnjev. Bog nam nije dao ono što zaslužujemo; Dao nam je ono što nam je potrebno Milost na križu. Molim se da danas povjerujete u Krista, upravo sada, jer ako to ne učinite, suočit ćete se s Božjim sudom, na Sudu Velikog bijelog prijestolja, koji dolazi na sve koji odbacuju Krista (Otkrivenje 20,12-15). Ako niste spašeni, molim vas da razmislite o tome da povjerujete u Krista dok je još “danas” (2. Korinćanima 6,2). Neprestano odbacujući Krista, riskirate to da vaše srce otvrdne (Hebrejima 3,8.15), stoga se pouzdajte u Krista danas i bit ćete spašeni!

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com

PROČITAJTE JOŠ: