Što je molitva u Duhu?

Molitva u Duhu je molitva u kojoj nam Bog pomaže. To je pouzdanje i oslanjanje na Boga da nas čuje, razumije i djeluje. Molitva u Duhu je dar koji se prima vjerom u Isusa Krista.

Molitva u Duhu u Svetom pismu

„Svakovrsnom se molitvom i prošnjom u svakoj prigodi u Duhu molite. Poradi toga i bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete“ (Efežanima 6,18).

„A vi, ljubljeni, naziđujte se na presvetoj vjeri svojoj moleći se u Duhu Svetom“ (Judina 1,20).

„Tako i Duh potpomaže našu nemoć. Doista ne znamo što da molimo kako valja, ali se sâm Duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima“ (Rimljanima 8,26).

VIDI OVO: Kako moliti u jedinstvu s Duhom Svetim?

Značenje molitve u Duhu

Prema komentarima Johna Gilla, molitva „kada se prakticira ispravno se izvodi u Duhu sa svim vašim srcem, dušom i duhom u njoj. Pristupa joj se s čistim srcem, pravim Duhom i bez licemjerja; na duhovan način, žarko, pod utjecajem i uz pomoć Duha Božjega.“

Molitva u Duhu različita je od molitve u jezicima

Neki uče da je molitva u Duhu ista kao molitva u jezicima. No kao što su i jezici dar Duha (1. Korinćanima 12,8-11), a ne plod Duha (Galaćanima 5,22-23) tako ne može svaki kršćanin govoriti u jezicima.

No, Pavao savjetuje kršćane da se uvijek mole u Duhu: „Svakovrsnom se molitvom i prošnjom u svakoj prigodi u Duhu molite“ (Efežanima 6,18). Tako da možemo znati da to dvoje nije ista stvar.

Molitva u Duhu je oslanjanje na Duha u molitvi

Alan Wright je rekao: „Početak razumijevanja onoga što molitva u Dugu znači jest prihvaćanje Pavlovih riječi: ‘Tako i Duh potpomaže našu nemoć. Doista ne znamo što da molimo kako valja, ali se sâm Duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima’ (Rimljanima 8,26)“.

PROČITAJTE: Kako nam Duh Sveti pomaže u molitvi?

Kontekst ovog citata odnosi se na intimnu vezu s Bogom koja se postiže molitvom, oslanjanjem na Boga i vjerom da On sve čuje, razumije i da će djelovati:

„Nadamo li se pak onomu čega ne gledamo, postojano to iščekujemo. Tako i Duh potpomaže našu nemoć. Doista ne znamo što da molimo kako valja, ali se sâm Duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima. A Onaj koji proniče srca zna koja je želja Duha – da se on po Božju zauzima za svete. Znamo pak da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani“ (Rimljanima 8,25-28).

Molitva je „volja Božja u Kristu Isusu“ (1. Solunjanima 5,18), a ne teret ljudima s raznim ritualima i pravilima. Ona je stvorena za izgradnju veze s Njim. I dok je neprestana molitva (1. Solunjanima 16,18) Božja zapovijed, sam Božji Duh ohrabruje i daje snagu ljudima da se mole.

Molitva u Duhu je molitva sa sigurnošću da smo nasljedovatelji Božji

U Mateju 6,5-8, Isus opisuje razne licemjere koji se mole u javnosti kako bi ih drugi vidjeli umjesto da se mole u Duhu pred Bogom. On govori o poganima koji se mole, ali na ritualini način, neprestano ponavljajući neke riječi.

Isus je svojim učenicima rekao da se drugačije mole, da se mole sa spoznajom da ih Bog vidi i da znaju što trebaju prije nego Ga i zamole.

VIDI OVO: Što točno znači moliti se u Duhu?

„Tek kada spoznate da je Bog istinski vaš Otac se možete moliti s intimnošću, a ne kroz ritual. Dio toga znači moliti se u Duhu – moliti se uz pomoć Duha koji vas neprestano podsjeća da ste nasljedovatelji Božji. Vi ste Božja djeca i kao takvi, njegovi ste nasljedovatelji. Možete se moliti snagom djeteta Božjeg savršenom Ocu“, rekao je Wright.

Molitva u Duhu vrijedna je i moguća za svakog kršćanina

Doktor Michael Milton je u jednom svom članku razmotrio molitvu u Duhu na sljedeći način:

„Molitva u Duhu neizostavan je dio kršćanskog života“, rekao je, „Mišljenja o tome što je molitva u Duhu variraju. Postoje neke teološke tvrdnje o tome kako ‘postići’ takvu molitvu kao da je to nekakva vještina koju se može razviti. No to nije tako. To je dar koji treba primiti, život koji treba živjeti… Molitva uz božansku pomoć molitva je u Duhu“.

Nastavio je:

„Molitva u Duhu je uzvišena aktivnost koja se izvodi kroz vjeru u Isusa Krista i Njegovo djelo na križu… moliti se u Duhu, hodati u Dugu i slaviti u Duhu („u duhu i istini “ (Ivan 4,24)) je doći pred Gospodina Njegovim načinima – kroz Onoga kojeg Duh uzvisuje, Gospodina Isusa Krista (Rimljanima 8,26-27), oviseći o Njegovoj otkrivenoj Riječi i pognutih glava kao manje biće naspram našeg slavnog Stvoritelja.“

Izvor: Christianity.com; Prijevod: Ida U.

NAJNOVIJE!