Zašto postoji pakao?

Mnogi vole ideju raja, ali mrze ideju pakla. Mnogi se pitaju zašto postoji pakao, jer Bog je Bog ljubavi. Ukratko donosimo odgovor na ovo pitanje.

Mnogi vjeruju u nebo; manje ih vjeruje u pakao. Biblija potvrđuje da je pakao jednako stvaran kao i raj. Pakao je stvarno mjesto u koje su zli/nevjernici poslani nakon smrti.

Pakao nije, kao što bi mnogi mislili, mjesto gdje završavaju samo ljudi poput Hitlera. Istina je da svi mi zaslužujemo pakao jer smo svi sagriješili protiv Boga (Rimljanima 3, 23). Bog je objavio da je pravedna kazna za grijeh smrt (Rimljanima 6, 23). Ipak, Bog je odlučio pružiti ruku spasa svakome grešniku.

Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. (Ivan 3, 16)

Zašto postoji pakao?

Neosporno je da je pakao strašno mjesto. Uvjeti u paklu opisani su u cijeloj Bibliji kao “vječni oganj” (Matej 25, 41), “neugasivi oganj” (Matej 3, 12), “sramota i vječni prijekor” (Daniel 12, 2), mjesto gdje se “oganj ne gasi” (Marko 9, 44-49), mjesto “muke” i “ognja” (Luka 16, 23-24), “vječna propast” (2. Solunjanima 1, 9), “jezero ognjeno i sumporno” gdje su zli “mučeni dan i noć u vijeke vjekova” (Otkrivenje 20, 10).

Sam Isus ukazuje da je kazna u paklu jednako vječna kao i život na nebu. “I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni” (Matej 25, 49).

Bog je stvorio pakao kao mjesto patnje đavla i njegovih demona. Pakao je pravedan konačni sud za anđele koji su odbacili Boga da slijede Sotonu (Matej 25, 41). Slično, ljudi koji odbacuju Isusa Krista također će završiti u paklu.

Doista, ako Bog anđela koji sagriješiše nije poštedio nego ih je sunovratio u Tartar i predao mračnom bezdanu da budu čuvani za sud; ako staroga svijeta ne poštedje, nego sačuva – osmoga – Nou, glasnika pravednosti, sručivši potop na svijet bezbožni; ako gradove Sodomu i Gomoru u pepeo pretvori, osudi i za primjer budućim bezbožnicima postavi; ako pravednog Lota, premorena razvratnim življenjem onih razularenika, oslobodi – pravedniku se doista dan za danom duša razdirala dok je gledao i slušao bezakonička djela onih među kojima je boravio – umije Gospod i pobožnike iz napasti izbaviti, a nepravednike za kaznu na Dan sudnji sačuvati. (2. Petrova 2, 4–9). 

Samo Bog ima moć poslati nekoga, čovjeka ili demona, u pakao (Luka 12, 5). Otkrivenje 1, 18 nam govori da Isus ima “ključeve smrti i podzemlja”.

Svatko može izbjeći pakao
Foto: Pixabay

Svatko može izbjeći pakao

Postoji način da pobjegnemo od pakla i grijeha koji nam donosi osudu. Bog je pravedan, ali i pun ljubavi te je zbog toga uzeo naše grijehe na sebe na križu. Isus je u cijelosti platio našu kaznu kako se ne bismo morali suočiti s paklom.

PROČITAJTE: Kako izbjeći pakao?

A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije. (Rimljanima 5, 8)

I nema ni u kome drugom spasenja. Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti. (Djela 4, 12)

Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. (Rimljanima 10, 9)

A onima koji ga [Isusa] primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime. (Ivan 1, 12)