Bog ne odobrava ženi da ima seksualne odnose s više muškaraca u svome životu, kao što ne odobrava muškarcu da ima više seksualnih veza. Bog je stvorio muškarca i ženu na svoju sliku (Postanak 1, 27) i predodredio ih je za brak (Postanak 2, 24).

Kada je odgovorio farizejima, Isus je citirao Postanak 2, 24 u kojem se navodi slika braka kakvu je Bog namijenio: jedinstvo jednog muškarca i jedne žene koji skupa žive u vjernosti (Matej 19, 1-9). Kada se muž rastavi od žene i ponovno stupi u brak s drugom, tada čini preljub jer se rastava nije dogodila po ikakvoj pravnoj osnovi. Tek kada je u pitanju seksualni nemoral, rastava dobiva pravnu osnovu. Na drugom je mjestu Isus rekao preljub čini onaj koji svoju ženu otpusti zbog ičega osim njezine seksualne nemoralnosti (Matej 5, 32).

Nigdje se u Bibliji ne spominje žena koja ima više od jednog muža, no u Starom je Zavjetu bilo uobičajeno da muškarac ima nekoliko žena. Abraham je imao dvije žene (Postanak 16, 3), Jakov je imao četiri (Postanak 30), kralj David ih je imao puno (2. Samuelova 5, 13), a njegov sin Salomon imao ih je tisuću (1. Kraljevima 11, 3)! Nije zapisano da ih je Bog osudio što su uzeli više od jedne žene, no u svakoj priči čitamo o nesretnom ishodu ovakve poligamije.

U Bibliji se navodi jedna žena koja je imala nekoliko muževa – Samaritanka (Ivanovo 4, 1-42). No ništa u priči ne ukazuje da ih je imala odjednom, nego se vjerojatno rastala pet puta i sa šestim živjela bez ženidbe. Isus joj nije izravno rekao da je to krivo, no znamo iz njegovog nauka da je smatrao da to nije ispravno. Možemo zaključiti da se život te žene radikalno promijenio nakon što je saznala da je Isus Mesija (Ivan 4, 39).

Može li se žena, ili muškarac, ponovno oženiti nakon rastave? Na temelju onoga što je Isus rekao u Matejevom 5, 32 znamo da je rastava dozvoljena samo ako je supružnik počinio preljub. Ženidba nakon rastave je stoga moguća samo ako je rastava napravljena zbog preljuba. U protivnom, ako počinite preljub i ponovno se oženite, i tu osobu uvlačite u preljub: „Tko god otpusti svoju ženu – osim zbog bludništva – navodi je na preljub i tko se god otpuštenom oženi, čini preljub“ (Matej 5, 32).

Zašto je Isus toliko strog? Zato što je brak slika čovjekovog odnosa s Kristom i Crkvom. Krist je glava Crkve i Crkva je Njegova nevjesta (Efežanima 5, 25-32). On joj nikada neće biti nevjeran. To je sveti odnos, kao što je svet i brak.

Brak je nevjerojatan dar Boga koji nam omogućuje da u seksu uživamo unutar sigurnih granica koje je On sam postavio. Kada su si muž ili žena vjerni, to oslikava prekrasan odnos Krista i Crkve.

Izvor: Biblword.net; Prijevod: Mislav U.