Kako se boriti s požudom?

Biblija kaže da ”tijelo žudi protiv duha, a duh protiv tijela.” (Galaćanima 5,17). To je borba između sebičnog života i života predana Kristu. Stara narav ne može ugađati Bogu, ne može se sama preobratiti ni popraviti.

Međutim, hvala Bogu, Isus je umro i uskrsnuo, poveo nas je sa sobom i stara je narav onesposobljena, možemo se smatrati ”mrtvima grijehu” (Rimljanima 6,11). Sve se to postiže vjerom.

Morate, međutim, pažljivo razlikovati upotrebu i zloupotrebu nečega što je Božjim zakonima dopušteno i što nije. Neke pojave i djelatnosti koje se pojavljuju mogu biti grešne, ali opet i ne moraju.

Dr. Thomas Griffits je rekao: ”Pravo značenje riječi ‘požuda’ ili ‘strast’ je snažna želja i ne znači uvijek grešnu želju, jer postoje neke želje koje proizlaze iz naše tjelesne naravi, kao što su glad i žeđ, a zajedničke su sa životinjskim svijetom i po sebi su prirodne i nisu grešne. Zla je jedino zloupotreba. Glad je prirodan nagon. Međutim, prežderavanje je grijeh. Žeđ je prirodna potreba, dok je neumjerenost u piću grijeh. Lijenost je grijeh, ali odmor je neophodan.

Brak je po Božjoj volji i ljudskom naravi upravlja tjelesno, umno i društveno. Preljub je grijeh koji je protiv Božje volje i svega čistoga u ljudskom tijelu, srcu i umu. Ima i drugih strasti koje su u biti tjelesne i grešne. Takva je, primjerice, želja da se pod svaku cijenu zadovolji mržnja i osveta. Zato moramo pozorno razlikovati strast koja je samo snažna želja od strasti koja dolazi kao grešna želja.

Tjelesni grijesi su u neku ruku najstrašniji samo zato što predstavljaju žudnju naše naravi da učini zlo. Međutim, ni đavao, ni svijet, čak ni naše opako srce, ne može nas natjerati u grijeh. Do toga će doći jedino našim pristankom i voljom, a baš se u tome i očituje naša zla narav sa strahovitom silom da učini zlo.”

Apostol Pavao je rekao da se ne pouzdaje u svoje tijelo. Drugom je prilikom rekao: ”Ne brinite se oko tjelesnoga da ugađate pohotama!” (Rimljanima 13,4). Za svoje tijelo je rekao da ga ”bije i vuče kao roba” (1 Korinćanima 9,27). Moramo se u potpunosti podrediti Bogu kako bismo našu staru narav pomoću vjere smatrali mrtvom za grijeh.

Autor: Billy Graham; Iz knjige ”Mir s Bogom”

NAJNOVIJE!