Koristi li Bog zle vlade kao sud svijetu?

Koristi li Bog zle vlade koje vladaju u narodima, kao oblik svoje presude protiv njih? Ako pogledamo drevni Izrael, moramo reći: “Da.”

Božja odgojna palica

Bog koristi zle narode da sudi drugim narodima. Bog je nazvao Babilon svojim štapom ispravljanja (Izaija 10,5; Habakuk 1,12) kako bi se Židovi pokajali i ponovno obratili Bogu, što nisu učinili. Bog je dopustio Izraelu da ima kraljeve koje zaslužuje, a približavajući se vremenu sužanjstva, svi su kraljevi Jude bili zli, kao i kraljevi Izraela, koji su se odvojili od plemena Jude i Benjamina s Levitima.

Sjeverno kraljevstvo, Izrael, imalo je još opakije kraljeve, zbog čega su bili sužnji; najprije od strane Asirije, nacije koju je Bog koristio kako bi sudio Izraelu. Kasnije će Bog suditi, to jest kazniti Asirce koristeći Kaldejce ili Babilonce.

Bog je objavio preko proroka Izaije: “Teško Asiriji, palici gnjeva moga! Štap u njihovim rukama gnjev je moj”. (Izaija 10,5) Riječ “jao” je riječ osude; što je sigurno. Iako Asirija nije poznavala Jednog, Pravog Boga, Bog ih je koristio kao svoju palicu ispravljanja, jer je “štap u njihovim rukama moj gnjev.”

Zli kraljevi

Bog je koristio zle kraljeve u Sjevernom kraljevstvu kao oblik presude protiv njih. Ti su kraljevi bili okrutni prema vlastitom narodu i vrlo su daleko otišli od ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu. Postali su tako zli da su “spaljivali svoje sinove i svoje kćeri u vatri, što nisam zapovjedio niti mi je to na um palo”. (2. Kraljevima 3, 26-27; Jeremija 7, 31b). Jedan od poganskih naroda, Moapci koristili su žrtvovanje djece, kao dio svojih vjerskih službi. Kakav je to sotonizam kada se živo dijete prinosi vatri? Kada vlada radi takve stvari, znate da je to zlo, stoga ne bismo trebali biti iznenađeni zbog toga što ih je Bog osudio.

Danas Sjedinjene Države i druge takozvane ”razvijene” nacije jako se zauzimaju za oduzimanje života djeci, a mi to opravdavamo nazivajući to “zdravstvenom skrbi”. Pobačaj je isto kao žrtvovanje i djeteta. Dijete je pobačeno odnosno, žrtvovano na oltaru životnih neugodnosti, koji je izgrađen na tome da ljudi žele živjeti živote bez posljedica.

Žrtvovanje djece

Više od šezdeset pet milijuna beba, a taj broj i dalje raste, nepotrebno je ubijeno i ako to nije žrtvovanje djece, ne znam što jest! Zašto Bog ne bi sudio Americi i drugim nacijama, koje bezdušno ubijaju nevinu nerođenu djecu, kao da je to samo još jedan medicinski postupak? Vjerujem da je Bog već sudio i nastavit će suditi američkoj i ostalim nacijama, u nadi da će se pokajati od tih zlih djela. To je ono za što se svi molimo, ali za sada se čini da nacija postaje još više sekularna i još više neprijateljski nastrojena prema Božjim stvarima. Amerika, ima političko vodstvo kakvo zaslužuje; ne bolje od toga. Ono postaje ono što je samo po sebi. Vodstvo nacije često može nalikovati ljudima kojima se upravlja.

Ovosvjetski bog

Zanimljivo mi je da kada je Sotona pokušao iskušati Krista u divljini, Sotona Mu je ponudio kraljevstva svijeta. Jedini uvjet bi je da mu se Mesija pokloni. Naravno, Krist je ukorio đavla podsjetivši ga: ”Ta pisano je; ‘Gospodinu, Bogu svome, klanjaj se i njemu jedinomu služi” (Matej 4,10) Poanta ovoga je da Sotona nije mogao ponuditi ono što nije prvo kontrolirao. Matej piše o Mesiji i Sotoni i piše da Ga je „đavao odveo na goru vrlo visoku i pokaza mu sva kraljevstva svijeta i njihovu slavu. A on mu reče: “Sve ću ti ovo dati ako padneš ničice i pokloniš mi se” (Matej 4,8-9).

Sotona nije mogao dati Kristu ono što on u početku nije imao. Apostol Pavao je razumio tko je bog s malim ”b” ovoga svijeta, pišući: “…ako je naše evanđelje i sakriveno, sakriveno je onima koji propadaju”. (2. Korinćanima 4,3) Zašto je sakriveno izgubljenima? Zato što je “u njihovom slučaju bog ovoga svijeta zaslijepio je um nevjernicima, da ne vide svjetlo evanđelja slave Krista, koji je slika Božja”. (2. Korinćanima 4,4)

Nevidljivi neprijatelj

Svaki kršćanin je na neprijateljskom teritoriju. Ovo nije naš dom. Još uvijek živimo u svijetu, ali zasigurno nismo dio svijeta. Unatoč tome, moramo biti oprezni protiv sila tame, čiji su pripadnici danas na visokim političkim dužnostima. Apostol Pavao je upozorio vjernike na sljedeće: “Mi se ne borimo protiv krvi i tijela, nego protiv Poglavarstva, protiv Vlasti, protiv kozmičkih vlasti u ovoj tami, protiv duhova zla u nebesima”. (Efežanima 6,12)

Ovi vladari i poglavarstva znače one koji imaju moć na ovom svijetu. Svijet će nas mrziti kao što je mrzio Krista, stoga moramo shvatiti da je Bog suveren; čak i kad su pokvarene, nesposobne i korumpirane vlade na vlasti. Tako i izgleda. Možda ćemo se jednog dana suočiti s izborom. Taj će izbor biti: hoćemo li biti prisiljeni slušati Boga umjesto ljudskog zakona (Djela 5, 29)? Može doći i do toga. Iako trebamo biti podložni onima na vlasti koje je Bog postavio na takve položaje moći (Rimljanima 13,1-5), ako trebamo birati između ljudskih i Božjih, onda nikada ne smijemo staviti ljudske odluke i zakone iznad Božjih zakona.

Zaključak

Bog sigurno sudi Americi i ostatku svijeta upravo sada i to ne samo zbog genocida koji nazivaju pobačajem, već i zbog brzog pada morala i odbacivanja biblijskih načela. Danas se na ono što je dobro sada gleda kao na zlo, a ono što vjerujemo da je zlo svijet sada gleda kao na dobro. Ovo doba vrlo je slično proroka Izaije, kada je dobro označavano kao zlo, a zlo kao dobro. Izaija objavljuje “jao” onima koji vjeruju u takve stvari; “jao” je siguran i neizbježan Božji sud.

Izaija bi i danas upozorio Ameriku, kao i svaku drugu bezbožnu naciju, baš kao što je učinio za vrijeme drevnog Izraela, koji se nije želio pokajati, ovim riječima: “Teško onima koji zlo nazivaju dobrom, a dobro zlim, koji od tame prave svjetlo, a od svjetlosti tamu, koji od gorkog prave slatko, a od slatkog gorko”. (Izaija 5, 20) U starom se Izraelu “gnjev Jahvin raspalio na njegov narod, i on je pružio svoju ruku na njih i udario ih”. (Izaija 5, 25a) Vjerujem da je Gospodnji gnjev planuo na Ameriku, i da čak i dok ovo pišem “njegova ruka je protiv njih” i On će ih doista kazniti. Molim se za to da da ste spašeni, jer biti spašen znači biti spašen od Božjeg pravednog gnjeva. Povjerujte u Njega danas i nikakav vam se “jao” neće dogoditi.

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!