Lea u Bibliji

Lea se u Bibliji spominje kao Rahelina sestra i Jakovljeva rođakinja. Na prvi pogled, Leina priča prepuna je tuge. Tko je doista bila ova žena?

Biblija je prepuna osoba iz različitih spektara života. Ondje čitamo o velikim vođama, zlim kraljevima. U Bibliji postoje humoristični i tužni događaji.

Žene iz Biblije jednako su raznolike pozadine kao i muškarci. Uranjanjem u njihove priče možemo uočiti mnoštvo detalja, koji nam isprva bivaju nevidljivi. 

U knjizi Postanka 29. poglavlje susrećemo se s Leom. Lea je Rahelina sestra i Jakovljeva rođakinja. Na prvi pogled, Leina priča prepuna je tuge. 

Kada Jakov dođe u Haran, ondje najprije susreće Leinu mlađu sestru, Rahelu kod zdenca. Radi se o istom onom zdencu s kojeg je Jakovljeva majka Rebeka posezala prije nego što je upoznala i udala se za Izaka

Nakon što je susreo prekrasnu pastiricu, Jakov je zaplakao od radosti. Nije imao novca za miraz Rahelinom ocu Labanu, stoga se Jakov dogovorio da će raditi za Labana sedam godina i da će ju nakon toga oženiti. 

Nakon sedam godina došao je dan vjenčanja, a žena pod velom konačno je postala Jakovljeva mladenka. Iduće jutro, u svjetlu dana i bez vela, istina je bila prikazana.

Umjesto Rahele, Laban je Jakovu podmetnuo Leu. Ljut zbog ovoga, Jakov dogovara još jedan dogovor s Labanom; oženit će Rahelu, ali tek nakon još sedam godina rada za Labana. 

Leina uloga u ovom debaklu nije poznata. U ono vrijeme, žene su imale malo kontrole nad svojim životima. Osim toga, izgledalo je kao da njezin otac nije ispoštovao ljubav između Rahele i Jakova. Nije poznato je li Lea imala bilo kakvo mišljenje o onome što se događalo. Znamo da je od njih dvije, Jakov više volio Rahelu: „…volio je Rahelu više nego Leu.“ (Postanak 29, 30) Izgledalo je kao da Lea nikada nije pridobila Jakovljevu naklonost. No, njezin život je dokaz Božje odanosti prema njoj. 

Tko je bila Lea? U nastavku slijedi 5 iznenađujućih činjenica o Lei, koje njezinu priču preobražavaju iz duboko tužne do radosne osobe.

1. Lea je mekog srca

U Postanku 29, 17 Rahela je opisana, na temelju njezinog tjelesnog izgleda, kao ”stasita i lijepa.” Lea je opisana kao žena ”mekog pogleda.” Neki prijevodi govore da je bila slabašna, nježna, obična ili jednostavna. 

Hebrejska riječ koja se ovdje koristi, ”rakkoth” može se prevesti i kao ”mekog srca.” Lea se kao supruga brinula oko Jakova, očajnički pokušavajući osvojiti njegovo srce. Bila je majka sedmero djece. Brižno se brinula za svoju djecu te ih je odgojila da postanu vođe izraelskih plemena. 

U 1. Samuelovoj 16, 7 čitamo kako Bog daje upute Samuelu neka pomaže Davida, umjesto njegove snažnije i stasitije braće. Bog govori Samuelu neka ”ne gleda na njegovu vanjštinu, jer sve je njih Bog odbacio. Ljudi ne gledaju očima kojima gleda Bog. Ljudi gledaju na vanjštinu, no Gospodin gleda na srce.”

Bog izabire i podiže one čija su srca čista. Leino je srce bilo meko; Lea je bila posvećena samo ispunjavanju uloge Jakovljeve prve žene i majke njegove djece. 

Bog vidi vaše srce i poznaje vaše rane. Hod s Bogom očuvat će naša srca, bez obzira na iskušenja i tuge kroz koje prolazimo. Bez obzira na to što nam može izgledati da su izvana drugi bolji od nas, naš fokus ne treba biti na njima, nego na Bogu. 

2. Lea je prva

Iako Jakov nije opazio važnost koju je Lea imala u obitelji, Bog je Lei dao sposobnost da bude prva kćer, prva žena i prva majka Jakovljevih sinova. Njezin je brak započeo sa skandalom, no zahvaljujući poziciji koju joj je Bog dao, dobila je poštovanje i iskazana joj je čast u zajednici. 

Ako bi žena bila neudana i ako ne bi mogla imati djecu, to bi značilo društvenu stigmu i smatralo bi se da je to kazna od Boga. Lein brak nije bio idealan, no Bog je upotrijebio njezin brak za svoju slavu tako što je Leu postavio na prvo mjesto u mnogim stvarima. 

U Rimljanima 8, 28 piše: „Mi znamo, s druge strane, da sve pridonosi dobru onih koji vole Boga, koji su pozvani prema njegovom nacrtu.“ Bog je imao poseban poziv za Lein život, bez obzira na to sviđalo se to Jakovu ili ne. Bog ju je uzdignuo i bogato blagoslovio. 

Bog također ima poziv i za vaš život i učinit će da sve okolnosti izađu za vaše dobro, ako volite Boga. 

Lea je prva

3. Lea je zadovoljna

U svijetu prožetom sebičnošću u kojem živimo, biblijsko zadovoljstvo nije nešto što se cijeni. S rođenjem svakog sina, Lea je priznavala ulogu koju je Bog imao u njezinom životu. 

Iako je Lea bila u braku bez ljubavi, njezin sin Ruben bio je dokaz da ”Bog vidi”, Šimun znači ”Bog čuje,” a Levi da bi Bog mogao stvoriti ”poveznicu” između nje i Jakova. Imena njezinih sinova govore nam o zadovoljstvu brigom koju je Bog pokazao prema njoj za vrijeme njezinog duhovnog putovanja. Jakov ni na koji način Lei nije pokazao ljubav, no Gospodin je na svoje načine ispunio prazninu koju je Jakov stvorio u njezinom životu. 

To je vidljivo posebno po tome kada je četvrtog sina nazvala Juda, što znači ”slavljenje.” Lea je bila zadovoljna i slavila je Gospodina zbog blagoslova koje je dao u njezin život, bez obzira što je muž nije volio. Nakon rođenja iduća dva sina, Jisakara i Zebuluna, Lea je priznala darove kojima ju je Bog obasipao. 

Jakovljeva 1, 16-17 govori: „Ne varajte se, braćo moja ljubljena! Svaki dobar dar, svaki savršen poklon odozgor je, silazi od Oca svjetlila u kome nema promjene ni sjene od mijene.“

Svijet nas može pokušati maknuti s pravog smjera i navesti nas da žudimo za stvarima umjesto da budemo zadovoljni na onome što imamo. Trebamo se usredotočiti na Davatelja naših blagoslova, umjesto na ono što nemamo. Na taj način ćemo pronaći obilje u našem odnosu s Gospodinom. 

4. Lea je matrijarh

Iako je bila nevoljena i neželjena, ne samo da je Bog Leu blagoslovio sa šest sinova i jednom kćeri, nego je jedan od njezinih sinova bio Juda, osoba navedena u rodoslovlju kraljeva Davida, Salomona i Kralja Isusa Krista. 

Lea je matrijarh ili majka svoga naroda i žena iz Kristove loze. Iako nije bila Jakovljev izbor, Bog ju je izabrao kako bi obavila važnu ulogu u rođenju Spasitelja svijeta. 

Lea je svog četvrtog sina nazvala Juda, jer je zbog njega željela dati slavu Bogu. Sve ono što nije dobila u braku od muža, Bog joj je nadoknadio, jer zahvaljujući preobilnim, Božjim blagoslovima kroz Leu je došao Spasitelj. 

U 1. Solunjanima 5, 16-18 piše: „Uvijek se radujte! Bez prestanka se molite! U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.“ Naše okolnosti ne bi trebale određivati razinu naše radosti, ustrajnost u molitvama i obilje naše zahvalnosti. 

Lea je odabrala slaviti i biti zahvalna na onome što je Bog učinio u njezinom životu. Takva razina hvale dovela je do nasljeđa, iz kojeg je nastao Spasitelj. Trebamo se radovati, moliti i davati hvalu Bogu, bez obzira na naše okolnosti. 

5. Lei je iskazana čast

Iako su se Lea i Rahela natjecale za Jakovljevu pozornost, Lei je iskazana čast nakon njezine smrti i jer je bila prva Jakovljeva žena. 

U Postanku 49, 29-33 čitamo da je Lea pokopana u špilji zajedno s Jakovljevim roditeljima, Rebekom i Izakom te s Jakovljevim djedom i bakom, Abrahamom i Sarom. U tim stihovima, Jakov traži da i njegovo tijelo bude ondje položeno. Rahela je umrla rađajući drugog sina, Benjamina i bila je pokopana pored ceste koja vodi prema Betlehemu. (Postanak 35, 16-20) 

Na početku, Lein brak nije bio ispunjen čašću, jer je započeo s prijevarom. Lea nije bila žena koju je Jakov htio. Njezin ju je suprug često zanemarivao i svoju je pozornost poklanjao samo Raheli, no na kraju njezinog života, Jakov je odao čast Lei time što ju je pokopao pored matrijarha i patrijarha vjere.

Lea je bila pokopana pored ljudi koji nisu bili savršeni, ali koji su bili vrijedni časti, jer su rodili sinove koji su ispunili obećanje koje je Bog dao Abrahamu. U Hebrejima 11, 17-18 čitamo: „Po Izaku će ti se nazvati potomstvo!“ Potomstvo iz kojeg će nastati narod, koji će dobiti najveće Božje nasljeđe; vječni život po Isusu Kristu. 

Biblija nam ne daje mnoštvo detalja o Lei. Najprije o njoj naučimo da je nevoljena i da nije odabrana, da je nježnog srca i da je tjelesno neprivlačna. Kroz njezin život, ispraznost njezinog braka biva ispunjena Božjom ljubavlju, jer je Bog vidi i čuje i sjeća se boli njezinog srca. 

Bog je Lei iskazao čast jer je Bog njezin Gospodin. Kroz Leinu priču možemo dobiti ohrabrenje u vezi toga da se otkupljeni život ne može dogoditi kroz savršenog supružnika, obilja djece, nego da takav život dolazi kroz meko srce koje je predano Bogu. 

Autorica: Leah Lively; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Crosswalk.com

PROČITAJTE JOŠ: