Kakav je biblijski stav o pravima životinja?

Spominje li Biblija gdje prava životinja? Zašto ih je Bog stvorio? Kakav je kršćanski stav o pravima i zaštiti životinja?

Tijekom posljednjih četrdeset godina radikalni aktivisti za prava životinja beskompromisno inzistiraju na tome da se medicinska istraživanja na živim životinjama, uzgoj u tvornici i druge prakse koje uzrokuju patnju i smrt životinja zakonski zabrane.

Kršćani se, s druge strane, uglavnom slažu da je Bog stvorio životinje prvenstveno za prehranu ljudi i zabavu. Mnogi vjeruju da možemo slobodno koristiti životinje na bilo koji način koji mi odaberemo, s malo ili nimalo brige o njihovoj dobrobiti. Dok redovi radikalnih aktivista za zaštitu životinja eskaliraju, Crkva ostaje uglavnom ravnodušna za bol i patnju divljih i domaćih životinja.

Prava životinja: Govori li Biblija što o zaštiti životinja?

Biblija ne govori da životinje imaju prava. Nigdje se ne spominje da životinje imaju istu razinu prava kao i ljudi. Danas zagovornici “prava životinja” imaju različite stavove. Neki kažu da bi sve životinje trebale imati ista prava kao i ljudi. Drugi kažu da, iako nisu ljudi, trebaju dobiti autonomiju i da ih ne bismo smjeli koristiti ni na koji način, bilo za hranu, istraživanje ili kao kućne ljubimce.

Biblija nam govori da smo superiorniji od životinja. Adam je svoju vlast nad njima pokazao imenovanjem.

Tada Jahve, Bog, načini od zemlje sve životinje u polju i sve ptice u zraku i predvede ih čovjeku da vidi kako će koju nazvati, pa kako koje stvorenje čovjek prozove, da mu tako bude ime. Čovjek nadjene imena svoj stoci, svim pticama u zraku i životinjama u polju. No čovjeku se ne nađe pomoć kao što je on. (Postanak 2, 19-20)

Nadalje, životinje su nam dane za hranu (Postanak 9, 3). U stvari, Isus je rekao da smo vrjedniji od životinja u Mateju 6, 26.

Biblija nam govori da smo upravitelji zemlje i životinja na njoj

I reče Bog: “Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci – svoj zemlji – i svim gmizavcima što puze po zemlji!” (Postanak 1, 26)

Pa što je čovjek da ga se spominješ, sin čovječji te ga pohodiš? Ti ga učini malo manjim od Boga, slavom i sjajem njega okruni. Vlast mu dade nad djelima ruku svojih, njemu pod noge sve podloži: ovce i svakolika goveda, i zvijeri poljske k tome, ptice nebeske i ribe morske, i što god prolazi stazama morskim. (Psalam 8, 5-9)

Moramo se brinuti o životinjama i ne zlostavljati ih. Također, trebamo se brinuti da ne izumru neke dragocjene vrste. No, to nije zato što imaju prava, već zato što nam je Bog povjerio odgovornost da se brinemo za ono što nam je dao. Moramo koristiti mudrost u širenju svoje vladavine u svijetu. Životinje su dio te službe.

Pravednik pazi i na život svog živinčeta, dok je opakomu srce okrutno. (Izreke 12, 10)

Brižno pazi na stoku svoju i srcem se brini o stadima. (Izreke 27, 23)

Žrtvovanje životinja u Starom zavjetu

Stari zavjet pun je primjera žrtvovanja životinja.

I podiže Noa žrtvenik Jahvi; uze od svih čistih životinja i od svih čistih ptica i prinese na žrtveniku žrtve paljenice. (Postanak 8, 20)

“Govori Izraelcima i kaži im: ‘Kad tko od vas želi prinijeti Jahvi žrtvu od stoke, prinijet će je ili od krupne ili od sitne stoke.'” (Levitski zakonik 1, 2)

“Proklet bio varalica koji u stadu ima ovna što mi ga je zavjetovao, a žrtvuje mi ovcu jalovicu. Jer ja sam velik kralj – govori Jahve nad Vojskama – i strašno je Ime moje među narodima.” (Malahija 1, 14)

Štovanje Boga u Starom zavjetu tražilo je žrtve. Životinje su se žrtvovano koristile kao proročanski prikaz istinske Kristove žrtve spomenute u Hebrejima 13.

Jer tijela životinja, kojih krv veliki svećenik unosi za grijeh u Svetinju, spaljuju se izvan tabora. Zato i Isus, da bi vlastitom krvlju posvetio narod, trpio je izvan vrata (…) Po njemu dakle neprestano prinosimo Bogu žrtvu hvalbenu, to jest plod usana što ispovijedaju ime njegovo. (Hebrejima 13, 11-15)

Žrtvovanje životinja u Starom zavjetu

Životinje nemaju prava na isti način kao što to imaju ljudi

Životinje i ljudi su različita stvorenja. Ljudi su oni stvoreni na sliku Božju, a ne životinje. Ljudi su dobili vlast nad životinjama i one su nam podređene. Iako Biblija ne spominje prava životinja, trebamo se pravilno i odgovorno odnositi prema njima.

PROČITAJTE JOŠ: