Riječ Božja: Zašto se Isus i Biblija nazivaju Riječju Božjom?

Isus je proglašen Božjom Riječju (Ivan 1,1-2), ali i Biblija. Zbog čega se također Isus naziva Božjom Riječju?

Riječ Božja

Objasniti razliku između “Božje riječi” kako se koristi u odnosu na Bibliju i nazvati Isusa Božjom Riječju nužno je povezati to dvoje kao međusobno uključivo. Isus nije samo Božja Riječ, već je Božja Riječ Isus (Ivan 1, 1-2), u Njegovoj Osobi i svojim riječima, ali što god da je govorio jer je Riječ Božja ili završila kao u Bibliji. Riječ je bila i s Bogom i bila je Bog u isto vrijeme.

Kao što sam u potpunosti Kanzašanin i u potpunosti Amerikanac, oboje sam u isto vrijeme. Ovo je, naravno, ne baš dobra analogija kada se odnosi na Boga, koji je beskonačno viši i iznad svega i nijedan čovjek nikada ne može pokušati niti će ikada shvatiti Boga. Nemoguće je za moj ograničeni um shvatiti beskonačnog Boga. Znamo da je Isus uvijek govorio istinu i da sva istina koju je Isus govorio mora nužno biti istinita, a isto tako je i činjenica da je Isus Riječ i da je ono što je govorio zabilježeno kao Riječ Božja.

Prebivati u Kristu

Kada je Isus rekao: „Ako ostanete u meni, i riječi moje ostanu u vama, štogod hoćete, tražite, i bit će vam“, (Ivan 15, 7) to treba razumjeti na način da kada Isusove riječi prebivaju u nama, On ostaje u nama. Kada prebivamo u Njemu, Njegove riječi ostaju u nama. I to se očituje u našem svakodnevnom hodu ovim svijetom, tako da Isus zapravo prebiva u nama kada Njegove riječi prebivaju u nama. Budući da je On Riječ, trebamo se pridržavati Njegove Riječi. Kada sam u Riječi i uzimam te riječi k srcu, Riječ je nekako u meni. Sakrio sam Njegove riječi u svom srcu. (Psalam 119, 11)

Znam da kada prebivamo u Njegovoj Riječi, mi se pokoravamo Njegovoj riječi, a ako grana ne ostaje u Trsu, onda grana zapravo ne boravi u Trsu niti je vezana za nju. To znači da se lako može slomiti. Granu koja ne prebiva u trsu ne hrani Autor života. Ako ne prebivamo u Njemu, to je mrtva grana, iako naše oči možda neće moći vidjeti gledajući je. S vremenom će se pokazati.

Voštano voće

Bog zna svaku misao i namjeru našeg srca. Živim uz vinograd i golim okom ili iz daljine ne možeš uvijek reći gdje se križaju grana i loza ili je li grana stvarno živa ili ne. Ali, lako možete reći izbliza ako vidite voće, odnosno nedostatak istih. Održavatelj ili čuvar mjesnog vinograda iz iskustva zna gdje se točno susreću grana i loza te koje su grane beskorisne, a koje ne. Jedan od razloga zašto je to mogao reći je da vrši pritisak na granu, a ako se odlomi, nije baš bila pričvršćena za lozu. A nakon što vlasnik odlomi mrtvu granu, stavlja je u jamu za spaljivanje (Ivan 15,6). To je ono što je Isus govorio u Ivanu 15. Plod je test da li je grana pričvršćena i ostaje na trsu (Ivan 15,5), ali dok ne priđete blizu, ne možete reći je li vosak ili prava stvar. Opet, vrijeme će pokazati. Vosak se topi pod pritiskom ili toplinom.

Sve je o Njemu

Sve što je Isus govorio bila je Božja Riječ i što god Riječ Božja govori o Isusu, bilo izravno ili neizravno, također je dio i dio Njegove Osobe dio pisane Riječi. Kao što je pokojni dr. J. Vernon McGee rekao: “Biblija je knjiga o Njemu, sve je o Njemu”! Kao što je Bog Jedan u suštini, ali Tri u Osobama, tako je Isus Riječ, a Riječ je Isus, Sin Božji. Oboje su jedno te isto. Što god je Isus ikada govorio, odmah je postalo Sveto pismo. Drugim riječima, sve što je Isus ikada rekao, a što su zapisali apostoli, završilo je kao dio Božje riječi, Biblije. Ne kažem da je sve što je Isus govorio zapisano jer apostol Ivan kaže na kraju svog evanđelja da sve knjige na svijetu ne mogu sadržavati sve što je Isus rekao i učinio (Ivan 21,25), ali ovo je kao lanac koji se ne može prekinuti.

Isus je govorio Pisma

Implikacije su da kada je Isus govorio i te riječi su zapisane u Bibliji, On je u tim riječima i te riječi su u Svetom pismu! Ovo dvoje su nerazdvojni. Isus je često citirao Stari zavjet i time je utvrdio da su Zakon i Proroci također dio Božje riječi, učeći nas da trebamo živjeti po svakoj riječi Božjoj (Matej 4,4) i ne birati i biramo ono od čega živimo. Isus je ponovio činjenicu da je Sveto pismo Božja riječ, često govoreći: “Zar niste čitali ”? Jasno je da je mislio da svaka Božja Riječ znači Sveto pismo Starog zavjeta, ali nije isključio Novi zavjet, koji još nije bio napisan.

Svaka Božja Riječ

Time što je Isus rekao u Mateju 4, 4 i drugdje da trebamo živjeti “po svakoj riječi Božjoj”, On je utvrdio činjenicu da je Stari zavjet Riječ Božja. Isus je rekao u Ivanu 6, 63: „Duh je onaj koji oživljuje, tijelo ne koristi ništa. Riječi koje sam vam govorio duh su i život su.“ Same riječi imaju život u sebi jer Isusove vlastite riječi imaju djelotvornu moć i u njima je vječni život, a ignoriranje ih uzrokuje vječnu smrt (Ivan 3,17-18). Isusove riječi bile su dovoljne da Lazara uskrsnu od mrtvih (Ivan 11, 1-44). Ove Isusove riječi su riječi “govornog čina”, što je djelotvorna snaga Isusa koji je sam Bog. Budući da je On Riječ Božja, ta Riječ ulazi u svijet s uzročnom snagom ili učinkovito uzrokujući promjenu (Izaija 55,11; Ivan 3,16).

Samo je Bog evanđelist u pravom smislu, jer je samo Bog Autor našeg spasenja (Hebrejima 5,9; Ivan 6,44). Ovo su implikacije da je Isus Riječ i da je Riječ Isus na djelu i ako Njegove riječi ostaju u nama, mi ostajemo u Njemu. Nije ni čudo što možemo moliti i primati odgovore na naše molitve što je uzročna veza, jer “Ako mi ostanemo u Njemu i ako Njegove riječi ostanu u” nama sve za što molimo u Njegovoj volji, bit će učinjeno za nas (Ivan 15, 7). To je tako sjajno da se ne može opisati.

Zaključak

Ako nikada niste povjerovali u Krista, sada ste u smrtnoj opasnosti. Ako bi se Isus danas vratio, a On može; Matej 24,43; 1. Solunjanima 5,2; Otkrivenje 1,7; 16,15 ili ako biste umrli prije nego što biste se pouzdali u Njega, suočit ćete se s vječnim sudom kojeg nećete moći izbjeći. (Hebrejima 9,27; Otkrivenje 20, 12-15) Ovo je nešto čime se trebate pozabaviti odmah! Danas je savršen dan kada svoje povjerenje možete položiti u Njega (2. Korinćanima 6,2), inače riskirate imati okorjelo srce koje bi vas moglo sve više udaljavati od Krista i približavati sve bliže i bliže paklu. (Hebrejima 3,8).

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com

PROČITAJTE JOŠ: