Sedam crkava koje su spomenute u Knjizi Otkrivenja postoje i danas, u jednom ili drugom obliku, jer se neke stvari nikada ne mijenjaju.

Sedam crkava iz Otkrivenja

Sedam crkava koje su spomenute u Otkrivenju odnose se na prve crkve na lokacijama koje Ivan spominje, tako da su pisma koja je Ivan pisao zapravo dostavljena u gradove po kojima su crkve nazvane, te zapravo imaju manje veze sa sedam razdoblja Crkve (kako neki učenjaci pretpostavljaju), a više s pravim crkvama koje su postojale u vrijeme kada im je Ivan pisao.

Ako postoje kakve sličnosti između crkava u zadnjih 2.000 godina, onda je to poruka njima, jer ovakve stvari postoje i danas u crkvama diljem svijeta. Ovo ne znači da su sve crkve izgubljene, nego da svaka crkva ima svoje poteškoće; no ovo znamo: crkve kojima Ivan piše imaju točno određene slabe i jake strane koje postoje i u današnjoj Crkvi. Možete li primijetiti sličnosti u današnjim crkvama? Nemojte zanemariti činjenicu da svaka crkva i svako crkveno doba imaju poteškoće koje su unikatne baš za njih, kao i kada je riječ o individualnim kršćanima.

Crkva u Efezu

Prva crkva koju apostol Ivan spominje jest crkva u Efezu, a u vrijeme kada joj Ivan piše, u njoj se već nalaze razni lažni proroci, tako da Isus govori: „Znam tvoja djela, tvoj trud i postojanost tvoju i da ne možeš podnijeti opakih. Iskušao si one koji se prave apostolima, a nisu, i otkrio si da su lažljivci “ (Otkrivenje 2,2); za sada je sve u redu, jer crkve moraju biti pažljive i izbaciti one koji sebe zovu „apostolima“, a to nisu, no Isus govori i: „Ali imam protiv tebe: prvu si ljubav svoju ostavio. Spomeni se dakle odakle si pao, obrati se i čini prva djela“ (Otkrivenje 2,4-5a), a ako to ne učine Isus govori: „Inače dolazim k tebi i – uklonit ću tvoj svijećnjak s mjesta njegova ako se ne obratiš“ (Otkrivenje 2,5b). Uklanjanje svijećnjaka odnosi se na činjenicu da će Isus možda dopustiti toj crkvi da se ugasi, pogotovo ako joj Isus nije na čelu.

Crkva u Smirni

Crkvi u Smirni, Isus je potaknuo Ivana da napiše: „Znam tvoju nevolju i siromaštvo – ali ti si bogat! – i pogrde od onih koji se nazivaju Židovima, a nisu, nego su sinagoga Sotonina“ (Otkrivenje 2,9). Govori li ovdje o lažnim preobraćenicima, jer je Židov takav od početka (Rimljanima 2,28-29), a ako je osoba Kristova, tada ju Bog gleda kao dijete Abrahama? Apostol Pavao piše: „Shvatite dakle: oni od vjere, to su sinovi Abrahamovi“ (Galaćanima 3,7). Ivan završava pismo upozorenjem: „Ne boj se onoga što ti je trpjeti! Evo, Sotona će neke od vas baciti u tamnicu da budete iskušani. Bit ćete u nevolji deset dana. Budi vjeran do smrti i dat ću ti vijenac života“ (Otkrivenje 2,10).

Crkva u Pergamu

Crkva u Pergamu ima potpuno drugačije pismo, ili problem. Ivan joj daje Kristovu poruku te piše: „Znam gdje prebivaš – ondje gdje je Sotonino prijestolje – a čvrsto se držiš moga imena te nisi zanijekao moje vjere“ (Otkrivenje 2,13a), ova crkva tako ne niječe Krista jer zna da ju on neće zanijekati pred svojim Ocem i pred anđelima (Matej 10,33), no ova se crkva ne drži istine o seksualnoj čistoći koliko bi trebala, tako da joj Isus govori: „Ali imam nešto malo protiv tebe: imaš ondje nekih što drže nauk Bileama što pouči Balaka da stupicu stavi sinovima Izraelovim te blaguju od mesa žrtvovana idolima i bludu se podadu. Tako i ti imaš takvih koji drže nauk nikolaitski“ (Otkrivenje 2,14-15). Balak je bio kralj Moaba u Starom Zavjetu koji je pokušao podmititi Bileama, starozavjetnog proroka kako bi prokleo Izrael, no on to nije mogao zbog zabrane od Boga, tako da je Bileam uvjerio Balaka da pošalje žene da se prostituiraju  i dozovu Božji gnjev na Izrael … Plan je upalio … Crkva u Pergamu (i mnoge današnje crkve) radile su ustupke kada je riječ o seksualnoj moralnosti, a to je ozbiljan grijeh pred Bogom. Takvo što u crkvi ne može biti dozvoljeno, štoviše, ne može biti propovijedano.

Crkva u Tijatiri

Crkva u Tijatiri primila je pohvalu od Isusa u početku, ali ponovno, u njoj je bila prisutna seksualna nemoralnost, tako da joj je Isus poručio: „Ali imam protiv tebe: puštaš ženu Jezabelu, koja se pravi proročicom, da uči i zavodi moje sluge te se bludu podaju i blaguju od mesa žrtvovana idolima. Dadoh joj vremena za obraćenje, ali ona neće da se obrati od bludnosti svoje“ (Otkrivenje 2,20-21). Ovo se događa ako se ništa ne promijeni u ovim crkvama, te ako kršćanin ne živi u seksualnoj moralnosti; Isus stoga govori: „Evo, bacam je na postelju, a bludne drugare njene u veliku nevolju ako se ne odvrate od njezinih djela; i djecu ću joj smrću pobiti. I znat će sve crkve: Ja sam Onaj koji istražuje bubrege i srca – i dat ću vam svakomu po djelima“ (Otkrivenje 2,22-23). To nije pozicija u kojoj želite biti kao osoba ili kao crkva.

Crkva u Sardu

Petoj crkvi, crkvi u Sardu, Isus poručuje: “Znam tvoja djela: imaš ime da živiš, a mrtav si. Budan budi i utvrdi ostatak koji tek što ne umre. Doista, ne nađoh da su ti djela pred Bogom mojim savršena“ (Otkrivenje 3,1b-2), te time pokazuje da crkva ne prati put koji joj je Bog odredio (Efežanima 2,10), koji uključuje služenje drugima (Matej 25,34-39), te radi protiv Njega (Matej 24,50) ili za Njega ne radi baš ništa (Matej 25,41). Ako se ne pokaju za svoju duhovnu lijenost te manjkaju u vjeri, Isus govori: „Spomeni se dakle: kako si primio Riječ i poslušao, tako je i čuvaj – i obrati se. Ne budeš li dakle budan, doći ću kao tat, a nećeš znati u koji ću čas doći na te“ (Otkrivenje 3,3).

Crkva u Filadelfiji

Ova je crkva crkva ljubavi, kako joj i ime govori, te je ovo jedina crkva koju Isus nije ukorio. Umjesto toga, govori joj: „Znam tvoja djela. Evo, otvorio sam pred tobom vrata kojih nitko zatvoriti ne može. Doista, malena je tvoja snaga, a očuvao si moju riječ i nisi zatajio mog imena“ (Otkrivenje 3,8), tako da je očito da ova crkva hoda kroz vrata koja im je Bog otvorio, za evanđelje. Može li ovo biti doba preporoda i razvoja misionarskog pokreta?

Crkva u Laodiceji

Ova je crkva vrlo slična današnjim crkvama. Ne kažem da su sve crkve ovakve, ili čak većina njih, ali su sigurno mnoge crkve ni pretjerano zagrijane za Boga, a ni hladne prema Njemu. Isus takve crkve ukorava govoreći im: „Znam tvoja djela: nisi ni studen ni vruć. O da si studen ili vruć! Ali jer si mlak, ni vruć ni studen, povratit ću te iz usta“ (Otkrivenje 3,15-16). Nitko ne voli mlake sokove, a ni hladnu kavu (uz nekoliko iznimki), tako da ih Isus izbacuje iz usta svojih kao da mu je loše od njih. Danas, kada imamo prikupljeno najveće bogatstvo u ljudskoj povijesti koje je veće nego sve kombinirano bogatstvo naših predaka, Isus im govori: „Govoriš: ‘Bogat sam, obogatih se, ništa mi ne treba!’ A ne znaš da si nevolja i bijeda, i ubog, i slijep, i gol“ (Otkrivenje 3,17). Financijski su bogati, pogotovo kada se usporedi s ostatkom svijeta, ali su duhovno i moralno bankrotirali. Zavedeni đavlom (2. Korinćanima 4,3-4), misle da su bogati, ali u Božjim očima oni su „nevolja i bijeda, ubogi, slijepi i goli“.

Zaključak

Jeste li primijetili da Isus uvijek kaže nešto pozitivno prije nego počne ispravljati greške u crkvama? Isus ih ohrabruje, te bih rekao da ohrabruje i nas, da se držimo svoje vjere i da se sjetimo te prvotne ljubavi. Sjećate li ste kada ste bili spašeni? Ja se sjećam, i ako sam možda bio pretjerano revan neko vrijeme, bilo je to zbog radosti što sam primio slobodu u Kristu, što sam se okrenuto natrag Bogu i čekao dan Njegova povratka. Ako ste u dobroj crkvi, zahvalite Bogu, ako niste, nemojte odustati… Isus dolazi te je već odavno poslao pisma crkvama. Pitanje je hoće li one ta pisma pročitati?

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Ida U.; Izvor: Faithinthenews.com