Ne možemo voljeti Boga ako ne volimo Njegovu Riječ

Kako ćemo voljeti nekoga ako Ga ne poznajemo? Boga upoznajemo kroz Njegovu Riječ. Zato voljeti Boga znači voljeti Njegovu Riječ.

Ljubav prema Bogu ne pokazuje se samo kroz molitvu, odlazak u crkvu, slaveći Ga pjesmom ili davanjem dijela svog prihoda crkvi. Da biste voljeli Boga, trebat će više od ovih religioznih djela.

Prije svega, ljubav prema Bogu zahtijeva poznavanje Njega, a to znanje počinje Njegovom Riječju. Možda zvuči čudno, ali poznavati Ga znači voljeti Ga.

Voljeti Boga znači voljeti Njegovu Riječ

Božja Riječ (Biblija) je doslovno “Bogom nadahnuta”. Drugim riječima, to su same Božje riječi upućene nama.

Sve je Pismo Bogom nadahnuto i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za odgajanje u pravdi. (2. Timoteju 3, 16)

Budući da je Riječ sredstvo koje Bog koristi da nam govori, trebamo je voljeti i često koristiti.

1. Božja Riječ se treba čitati javno

Mi volimo Boga tako što volimo Njegovu Riječ koja se čita javno. To je učinjeno u staroj židovskoj sinagogi, o čemu svjedoči Isusov ulazak u sinagogu i obavljanje određenog čitanja iz proroka Izaije (Luka 4, 16–24). To je učinjeno u starokršćanskoj crkvi, o čemu svjedoče Pavlove riječi (1. Solunjanima 5, 27; Kološanima 4, 16). To se nastavilo i nadalje u crkvi. Na primjer, Justin Mučenik je rekao: “A na dan koji se zove nedjelja, svi koji žive u gradovima ili na selu okupljaju se na jednom mjestu i čitaju se memoari apostola ili spisi proroka, dokle god vrijeme dopušta” (Prva apologija). I Tertulijan je rekao: “Okupljamo se da čitamo naše svete spise … svetim riječima hranimo našu vjeru, oživljavamo našu nadu, činimo svoje pouzdanje postojanijim.” (Apologija, pogl. 39).

2. Božja Riječ se treba čitati u obitelji
Foto: Pexels

2. Božja Riječ se treba čitati u obitelji

Mi volimo Boga tako što volimo Njegovu Riječ koja se čita u obitelji, ako nam je Gospodin dao obitelj. Mojsije je poticao Izrael govoreći: “Riječi ove što ti ih danas naređujem neka ti se urežu u srce. Napominji ih svojim sinovima. Govori im o njima kad sjediš u svojoj kući i kad ideš putem; kad liježeš i kad ustaješ” ( Ponovljeni zakon 6, 6–7). Ovu praksu zavjetnog naroda iskusio je Timotej: “Ti, naprotiv, ostani u onome u čemu si poučen i čemu si vjeru dao, svjestan od koga si sve poučen i da od malena poznaješ Sveta pisma koja su vrsna učiniti te mudrim tebi na spasenje po vjeri, vjeri u Kristu Isusu” (2. Timoteju 3, 14–15). Obiteljsko čitanje Biblije neophodno je za prenošenje kršćanske vjere našoj djeci. Nove generacije mladih napuštaju crkve, a jedan od razloga je i taj što roditelji nisu odvajali vrijeme za čitanje Riječi sa svojom djecom. Nepoznavanje Biblije vodi nepoznavanju Krista.

3. Božja Riječ se treba čitati privatno

Mi volimo Boga tako što volimo Njegovu Riječ koju čitamo privatno. Psalam 1 govori o “čovjeku” koji je blagoslovljen jer “u zakonu Jahvinu uživa, i o zakonu njegovu razmišlja dan i noć” (r. 2). Čitanje Riječi i razmišljanje o Riječi čini da netko bude poput dobro navodnjenog i plodnog stabla (r. 3). Razmišljanje o Riječi čini čovjeka mudrim (Psalam 119, 98) i čuva ga od zla puta (Psalam 119, 101) Ako volite Boga, vaša je dužnost čitati Njegovu Riječ.

Biblija je knjiga koja nije samo za čitanje

To je knjiga za proučavanje kako bi se mogla primijeniti. Inače, to je kao da hranu progutate bez žvakanja, a zatim je ponovno izbacite – time se ne dobiva nikakva nutritivna vrijednost. Biblija je Božja Riječ. Kao takva, obvezujuća je, kao i zakoni prirode. Možemo je zanemariti, ali to činimo na vlastitu štetu: Boga ćemo manje znati, a time i manje voljeti.

PROČITAJTE JOŠ: