Što je Pavao mislio kada je rekao “grijeh neće imati vlast nad vama”?

Što znači da grijeh više neće imati vlast nad vama? Na koga se odnose ove Pavlove riječi?

U Rimljanima 6, 9-14 apostol Pavao podučava kršćane kako mogu doživjeti slobodu od grijeha. Kada je Isus Krist umro i uskrsnuo iz mrtvih, pobjeda koju je postigao nad grijehom i smrću dodijeljena je svima koji vjeruju u Njega i prihvate ga kao Gospodina i Spasitelja. Pavao piše: “Jer grijeh neće više imati vlast nad vama, budući da vi više niste pod zakonom, već pod milošću” (Rimljanima 6, 14).

Što znači da “grijeh više neće imati vlast nad nama”?

Od trenutka kada povjeruju u Isusovo dovršeno djelo na križu, kršćani imaju novog Gospodina. Prije obraćenja grijeh je bio naš gospodar. Bili smo pod kontrolom đavla zbog grešne naravi. Zato je Isus ukazao farizejima, koji su bili pod zakonom, da imaju đavolsku narav.

Kroz Isusovu smrt, vjernik je umro i njegov je život sada “skriven s Kristom u Bogu” (Kološanima 3, 3). Nova smo stvorenja u Kristu; stari život grijeha pod zakonom je nestao i započeo je novi život duhovne slobode pod Božjom milošću (2. Korinćanima 5, 17). Slobodni smo od utjecaja grijeha. Kazna za grijeh je plaćena i više ne moramo odgovarati za vlast grijeha nad nama.

“Tako i vi: smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu!” (Rimljanima 6, 11)

Samo zato što smo pod milošću ili naklonošću od Boga kroz otkupljenje koje je u Isusu Kristu, ne znači da smo slobodni nastaviti griješiti.

Pavlovo upozorenje

“Ne znate li: ako se komu predate za robove, na poslušnost, robovi ste onoga koga slušate: bilo grijeha – na smrt, bilo poslušnosti – na pravednost.” (Rimljanima 6, 16)

Stih 16 nam govori da kome god se prepustimo na poslušnost, čiji smo robovi, tome se pokoravamo. Ako se prepustimo grijehu, to je zato što imamo grijeh kao svog gospodara. Ako se prepustimo Duhu Svetom, očito je da je Bog naš Gospodar.

Grijeh neće imati vlast nad vama “kada prikažete tjelesa svoja za žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu; tako da vaša služba Božja bude duhovna” (Rimljanima 12, 1). Prije obraćenja živjeli smo pod zakonom. Zakon je samo služio da otkrije našu slabost i neuspjeh. Nevjerojatna Božja milost u obliku žrtve Isusa Krista na križu jedina je stvar koja je dovoljna da nas osnaži da živimo onako kako Duh Božji želi.

PROČITAJTE: Što znači hodati u Duhu?

Hodati u Duhu ne znači da nikada više nećemo sagriješiti. Imamo izbor ne griješiti i imamo Božju milost koja nas osnažuje da ne griješimo, ali još uvijek smo ljudi i nesavršeni. Apostol Ivan kaže: “Reknemo li da nismo zgriješili, pravimo ga [Boga] lašcem i riječi njegove nema u nama” (1. Ivanova 1, 10). Kada ne postignemo cilj, imamo zagovornika ili pravnog zastupnika u Isusu Kristu, koji zastupa naš slučaj pred Ocem (1. Ivanova 2, 1). Ivan objašnjava: “Ako priznamo svoje grijehe, vjeran je on i pravedan te će nam oprostiti grijehe i očistiti nas od svake nepravde” (1. Ivanova 1, 9). Bog odgovara u milosti i milosrđu prema našoj ljudskoj slabosti, jer je Isus Krist umro za naše grijehe da bi nam dao svoju pravednost.

NAJNOVIJE!