Jesi li spreman stati pred Boga?

Biblija izjavljuje da ćeš jednog dana umrijeti, a zatim stati pred Boga. Susret s Njim je neizbježan. Jesi li spreman stati pred Boga?

I kao što je ljudima jednom umrijeti, a potom na sud. (Hebrejima 9, 27)

Ništa u vašem životu ne može biti važnije od toga da budete spremni za taj dan, jer će to odrediti hoćete li vječnost provesti u raju ili u paklu.

U Luki 12, 5 Isus je rekao: “Pokazat ću vam koga vam se bojati: onoga se bojte koji pošto ubije, ima moć baciti u pakao. Da, velim vam, njega se bojte!” Gospodin Isus jasno kaže da se trebate bojati Boga, jer On jedini ima moć da vas baci u pakao.

Ništa nam ne može biti važnije od toga da smo spašeni od vječnih muka pakla. Bog je osudio sve koji griješe na pakao, da budu zauvijek mučeni.

Nada za svakog grešnika

Naša jedina nada da će nam biti oprošteno i da ćemo biti spašeni od pakla došla je kada Gospodin Isus Krist umro na križu, prolivši svoju krv kao žrtvu za naše grijehe.

Nitko osim Isusa Krista nikada nije mogao voditi život bez ijednog jedinog grijeha. Nitko osim Isusa Krista nije toliko pravedan.

Svi su zaista sagriješili i potrebna im je slava Božja. (Rimljanima 3, 23)

Reknemo li da grijeha nemamo, sami sebe varamo i istine nema u nama. (1. Ivanova 1, 8)

Bez Božje pravednosti idete u pakao! Biblija kaže u 1. Korinćanima:

“Ili zar ne znate da nepravednici neće baštiniti kraljevstva Božjega? Ne varajte se! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni muškoložnici, ni kradljivci, ni lakomci, ni pijanice, ni psovači, ni razbojnici neće baštiniti kraljevstva Božjega.” (1. Korinćanima 6, 9-10) 

Jesi li spreman stati pred Boga? Imaš li vječni život?

Jedini način na koji se Kristova krv može primijeniti za spasenje vaše duše je da se pokajete i prihvatite vjerom Njegovu krv kao plaću za svoje grijehe.

“U kome imamo otkupljenje kroz njegovu krv, i oproštenje grijeha.” (Kološanima 1, 14)

Gospodin Isus Krist u Marku 1, 15 kaže: “Obratite se i vjerujte evanđelju.” Također je rekao u Luki 13, 3 “… ako se ne obratite, svi ćete slično propasti.”

Vjera u Isusa Krista jedini je način za postizanje Božje pravednosti. Vjera je potpuno povjerenje ili ovisnost o nekome. Biblija kaže da je Isus Krist umro da bi platio za vaše grijehe i za vas kupio Božju pravednost. Morate prestati pokušavati to zaraditi; umjesto toga, vjerujte u Isusa Krista da biste je primili.

Biblija kaže u Rimljanima 4, 5: “Onomu tko ne radi, a vjeruje u Onoga koji opravdava bezbožnika, vjera se uračunava u pravednost.” Jeste li se pouzdali u Isusa Krista za spasenje?

Isus Krist je već platio za vječni život. Trebate ga samo primiti na dar polažući svoju vjeru u Njega. U Rimljanima 6, 23 piše: “… dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem.” Bog ne može lagati. Obećao vam je dati vječni život.

Vjeruješ li Božjem obećanju?

Pavao kaže u 1. Timoteju 1, 15: “Krist Isus došao je na svijet spasiti grešnike …” Hoćete li prestati vjerovati svojoj pravednosti i staviti svu svoju vjeru u Isusa Krista i primiti Njegovu pravednost?

Vječnost je stvarna. Pakao je stvaran. Isus u Ivanu 12, 48 kaže: “Tko mene odbacuje i riječi mojih ne prima, ima svoga suca: riječ koju sam zborio – ona će mu suditi u posljednji dan.”

Ako zazovete Isusa Krista i u Njega položite svu svoju vjeru, On će vas spasiti. Rimljanima 10, 13 kaže: “Jer tko god zazove ime Gospodnje, spasit će se.”

PROČITAJTE JOŠ: