Evo samo dva primjera gdje se spominje Božji kalež i što je u njemu:

“Jer je u Jahvinoj ruci pehar pun vina pjenušava, začinjena mirisnim travama; iz njega on napaja, do taloga će ga iskapiti i ispiti svi zlotvori svijeta.” (Psalam 75,9)

“…pit će vino gnjeva Božjega, nerazvodnjeno, natočeno već u čaši srdžbe njegove!” (Otkrivenje 14,10)

Kada je Petar ustao da Ga mačem brani od vojnika koji su Ga s Judom došli uhititi, Isus mu kaže: “Stavi mač u korice! Zar možda da ne pijem kalež koji mi pruži Otac?” (Ivan 18,11) Kalež pravednog Božjeg gnjeva na grijeh i one koji ga čine, bio je pružen Isusu.

On, jedini koji je bio bez grijeha, oduvijek čist i svet, morao je uzeti tvoje i moje grijehe na sebe i s njima doći, ne pred Poncija Pilata ili Židovski sanhedrim, već pred svetog, pravednog i svemogućeg Boga koji mora taj grijeh osuditi po pravdi – smrću!

Isus se u Getsemanskom vrtu nije bojao ni Jude, ni Rimljana, ni bičevanja, ni čavala, ni drvenog križa… On je drhtao pri pomisli na pravedni i gnjevni Božji sud nad grijehom koji će uzeti na sebe. I taj sud je započeo kada se u podne tama nadvila na zemlju a kulminirao kada je Isus na križu uzviknuo: “Bože moj, Bože moj! Zašto si me ostavio?”

Ovo je jedino mjesto u Novom zavjetu gdje se Isus obraća Bogu s “Bože”, do tada uvijek ga je oslavljao s “Oče”. Taj grijeh koji je uzeo na sebe, slomio je savršeno zajedništvo koje je od vječnosti imao s Ocem. I taj Bog ga je sada sudio za grijehe svijeta. Bog ga je tada sudio za ubojstva nevinih, za trgovinu robljem, za pedofiliju, za drogiranje, za dilanje droge, za 9/11, za sve gnusne i odvratne stvari koje smo počinili i za sve bijele laži i sitne utaje poreza.

Za sve to Isus je morao položiti račun. Silne bujice pravednog Božjeg gnjeva na sve one grijehe, prešle su preko njega. Tada je Isus zaista proživljavao pakao – odvojenost od Očeva lica i suočen s Božjim pravednim i svetim gnjevom na grijeh.

No, nakon tri sata tame Isus je uzviknuo: “Svršeno je!”. Ispio je kalež Božjeg gnjeva do zadnje kapi. Božja pravda je zadovoljena. I na kraju opet se obraća Ocu: “Oče, u tvoje ruke predajem duh svoj.”

Njegovo mrtvo tijelo bilo je položeno u grob i nakon tri dana Bog ga je uskrsnuo od mrtvih, na taj način potvrđujući da je Njegova božanska pravda zaista zadovoljena na križu!

IZVORJesi li ikada zaista razumio zašto je Isus umro na križu?