Je li Bog sudac?

Je li Bog sudac? Budući da je svet i ne može tolerirati grijeh, mora postojati neki način za prosuđivanje nepravde.

Biblija kaže da je Bog Bog svet i pravedan. Njegova svetost zahtijeva pravdu za počinjene grijehe. Naš nas je grijeh odvojio od Boga. Božja riječ kaže:

Nego su opačine vaše jaz otvorile između vas i Boga vašega. Vaši su grijesi lice njegovo zastrli, i on vas više ne sluša. (Izaija 59, 2)

Kazna za naše grijehe stavljena je na Krista

Ne možemo razumjeti Božju pravdu ako prije toga ne shvatimo grijeh. Grijeh je bezakonje. Utjelovljuje sve što je suprotno Božjoj svetoj naravi i što Ga vrijeđa. Dakle, grijeh je zločin protiv Boga, a pravda za to zahtijeva smrtnu kaznu i odvajanje od Njega (Rimljanima 1, 18-32; 2, 5; 3, 23). Ali Bog je poslao svog Sina, Isusa Krista, na zemlju da plati tu kaznu za nas i učinio je spasenje dostupnim svima koji vjeruju u Njega.

Njega koji ne okusi grijeha Bog za nas grijehom učini da mi budemo pravednost Božja u njemu. (2. Korinćanima 5, 21)

Još uvijek svatko može doći Bogu i pomiriti se s Njim na temelju žrtve koju je Krist podnio na križu. Božja pravednost daje se na dar grešnicima koji prihvaćaju Isusa Krista kao svog Spasitelja i temelji se na Njegovoj milosti.

Je li Bog sudac?

Sudac je osoba s autoritetom. Prema Bibliji, Bog je sudac svijeta. Kao naš Stvoritelj, On nas posjeduje, a kao naš Vlasnik ima pravo raspolagati nama. Stoga ima pravo donijeti zakone za nas i suditi nam prema tome držimo li ih ili ne.

Božja presuda za grijeh bit će i na pojedinačnoj i na nacionalnoj razini. Sudit će pojedincima za privatne grijehe, a narode za njihove zajedničke grijehe.

Isus je govorio o sudu pojedincima.

“Kaže mu: ‘Prijatelju, kako si ovamo ušao bez svadbenoga ruha?’ A on zanijemi. Tada kralj reče poslužiteljima: ‘Svežite mu ruke i noge i bacite ga van u tamu, gdje će biti plač i škrgut zubi.’ Doista, mnogo je zvanih, malo izabranih.” (Matej 22, 12-14)

Isus je govorio o presudi stanovnicima određenih gradova.

“Jao tebi, Korozaine! Jao tebi, Betsaido! Da su se u Tiru i Sidonu zbila čudesa koja su se dogodila u vama, odavna bi se već oni u kostrijeti i pepelu bili obratili. Ali kažem vam: Tiru i Sidonu bit će na Dan sudnji lakše negoli vama. I ti, Kafarnaume! Zar ćeš se do neba uzvisiti? Do u Podzemlje ćeš se strovaliti! Doista, da su se u Sodomi zbila čudesa koja su se dogodila u tebi, ostala bi ona do danas. Ali kažem vam: Zemlji će sodomskoj biti na Dan sudnji lakše nego tebi.” (Matej 11, 20-24)

Bog je pravedan sudac

Jer Jahve, Bog vaš, Bog je nad bogovima, Gospodar nad gospodarima, Bog velik, jak i strašan, koji nije pristran i ne da se podmititi. (Ponovljeni zakon 10, 17)

Mojsije je napisao:

On je Stijena, djelo mu je savršeno, jer pravi su svi njegovi putovi. Bog je on vjeran i bez zloće, pravedan je on i pravičan. (Ponovljeni zakon 32, 4)

Biblija govori o pravomoćnoj presudi zlima zbog njihovog grijeha što su odbacili Boga.

“I vidjeh veliko bijelo prijestolje i Onoga što sjede na nj: pred licem njegovim pobježe zemlja i nebo; ni mjesta im se više ne nađe. I vidjeh mrtve, velike i male: stoje pred prijestoljem, a knjige se otvoriše. I otvori se jedna druga knjiga, knjiga života. I mrtvi bijahu suđeni po onome što stoji napisano u knjigama, po djelima svojim. More predade svoje mrtvace, a Smrt i Podzemlje svoje: i svaki bi suđen po djelima svojim. A Smrt i Podzemlje bili su bačeni u jezero ognjeno. Jezero ognjeno – to je druga smrt: tko se god ne nađe zapisan u knjizi života, bio je bačen u jezero ognjeno.” (Otkrivenje 20, 11-15)

Bog je Bog ljubavi, ali je i Bog pravde. Oni koji odbace Božju ponudu spasenja, čekaju sud. Vjernicima neće biti suđeno za njihove grijehe. Njihovi grijesi otkupljeni su smrću Gospodina Isusa Krista.

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!