Ti si Sin Božji, Kralj Izraelov!

Evanđelje dana za petak, 5. siječnja 2024. godine: Ti si Sin Božji, Kralj Izraelov! (Ivan 1, 43-51)

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Naumi Isus poći u Galileju. Nađe Filipa i reče mu: »Pođi za mnom!« Filip je bio iz Betsaide, iz grada Andrijina i Petrova.
Filip nađe Natanaela i javi mu: »Našli smo onoga o kome je pisao Mojsije u Zakonu i Proroci: Isusa, sina Josipova, iz Nazareta.« Reče mu Natanael: »Iz Nazareta da može biti što dobro?« Kaže mu Filip: »Dođi i vidi.« Kad Isus ugleda gdje Natanael dolazi k njemu, reče za njega: »Evo istinitog Izraelca u kojemu nema prijevare!« Kaže mu Natanael: »Odakle me poznaješ?« Odgovori mu Isus: »Vidjeh te prije negoli te Filip pozva, dok si bio pod smokvom.« Nato će mu Natanael: »Učitelju, ti si Sin Božji! Ti kralj si Izraelov!« Odgovori mu Isus: »Stoga što ti rekoh: ‘Vidjeh te pod smokvom’, vjeruješ. I više ćeš od toga vidjeti!« I nadoda: »Zaista, zaista kažem vam: gledat ćete otvoreno nebo i anđele Božje gdje uzlaze i silaze nad Sina Čovječjega.« (Ivan 1, 43-51)

Evanđelje dana – komentar

Isus je išao na sjever u kraj poznat kao Galileja. Ondje nađe Filipa i pozva ga za sljedbenika. “Slijedi me!“, to su velike riječi zbog Onoga koji ih je izgovorio i zbog povlastice koje su nudile. Spasitelj i dalje upućuje taj jednostavan, a tako uzvišen poziv svim ljudima posvuda.

Filip je svoju novootkrivenu radost želio s nekim podijeliti pa je zato pošao i našao Natanaela. Rekao mu je da je našao Mesiju kojeg su predskazali Mojsije i Proroci – Isusa iz Nazareta. Njegova poruka, doduše, i nije bila posve točna. Rekao je da je Isus sin Josipov. Isus je bio dijete djevice Marije, ali nije imao ljudskog oca. Josip je Isusa usvojio i tako mu postao zakonit otac.

Natanaela je nešto mučilo. Nazaret je bio prezreni galilejski grad. Činilo mu se nemogućim da bi Mesija živio u tako jadnoj sredini. I tako je izgovorio pitanje o kojem je razmišljao. Filip se nije prepirao. Smatrao je da je najbolji odgovor na prigovore upoznati ljude izravno s Gospodinom. Stih 47 pokazuje da je Isus sve znao. Nikada prije nije upoznao Natanaela, a ipak je rekao da je istiniti Izraelac u kojem nema lukavštine ili prijevare. Natanael se očito iznenadio što mu se potpuni stranac obraća kao da ga otprije poznaje. Sada je znao da je Isus Sin Božji i Kralj Izraelov.

Isus je Natanaelu dao dva dokaza da je Mesija: opisao je njegov karakter i vidio je Natanaela kad ga ničije oko nije moglo vidjeti. Ta su dva dokaza bila dovoljna da povjeruju u Njega. Također mu je predočio buduće doba kad će se vratiti vladati Zemljom. Tada će svijet spoznati da je tesarov sin, koji je živio u prezrenom Nazaretu, uistinu bio Sin Božji i Kralj Izraelov. (William MacDonald; Prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine, hvala što je Tvoj poziv da se pokajemo i obratimo došao do nas. U Tebi smo pronašli živoga Boga – Spasitelja grešnika. I želimo Te slijediti, bez obzira na sve zahtjeve na koje naiđemo na putu, jer Ti imaš riječi života vječnoga! Hvala što si Emanuel – Bog s nama i što nikad nismo ostavljeni ni zaboravljeni. Pomozi da Ti ostanemo vjerni dok nas ne pozoveš k sebi ili ne dođeš na ovaj svijet. Amen!

NAJNOVIJE!